Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Γυμνάσιο Κορινού: Πότε θα γίνει η έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων

 
 
Η έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων θα γίνει την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

Η επίδοση της τελικής βαθμολογίας θα γίνεται αποκλειστικά στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών από την Τετάρτη 13 Ιουνίου έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 από τις 08:30 έως τις 13:30. Την ίδια περίοδο θα γίνονται και οι εγγραφές /επανεγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019.
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που θα επανεγγραφούν στη Β’ και Γ’ τάξη θα συμπληρώνουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται:


· Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας.


· Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας.


· Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για την παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.


Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου (08:30-13:30) για να ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών τους. Εκτός της υπεύθυνης δήλωσης που προαναφέρθηκε θα πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας που εγγράφεται στην Α’ τάξη ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Κοινότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου