Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Επιστολή της βουλεύτριας Πιερίας Ε. Σκούφα προς τον ΥΠΕΝ κ. Σκρέκα με θέμα τα καστανοτεμάχια.

 

Με επιστολή της προς τον ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα η βουλεύτρια Πιερίας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Προοδευτική Συμμαχία) ζητά την συμπλήρωση της  από 31.12.2020  ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392/ 29.12.2020 των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΦΕΚ Β’5877) με την οποία ορίζεται στο άρθρο 6 ο υπολογισμός και η καταβολή τιμήματος χρήσης ως εξής: «1. Το τίμημα χρήσης του δικαιώματος της δενδροκομικής εκμετάλλευσης της δασικού χαρακτήρα έκτασης καθορίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της επαληθευθείσας αξίας της Δασικής γης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στην ειδική μελέτη του άρθρου 4.»

Η κυρία Σκούφα ζητά από τον Υπουργό την αναδρομική ισχύ της ώστε να μην αδικηθούν για τυπικούς λόγους καστανοπαραγωγοί εξαιτίας της ημερομηνίας υποβολής ή πληρωμής του τιμήματος.Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

τίθεται το ακόλουθο πρόβλημα με τα ανταλλάγματα χρήσης που θα καταβάλουν οι παραχωρησιούχοι για τη δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων, τα οποία βρίσκονται σε Δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε Δημοτικές ή διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις.

 

Πρόσφατα, την 31.12.2020, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392/ 29.12.2020 των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΦΕΚ Β’5877), στην οποία μεταξύ άλλων ορίζεται στο άρθρο 6 ο υπολογισμός και η καταβολή τιμήματος χρήσης ως εξής: «1. Το τίμημα χρήσης του δικαιώματος της δενδροκομικής εκμετάλλευσης της δασικού χαρακτήρα έκτασης καθορίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της επαληθευθείσας αξίας της Δασικής γης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στην ειδική μελέτη του άρθρου 4.»

 

Δεδομένων των i) ότι η προηγούμενη ρύθμιση του τιμήματος χρήσης ανάγεται στο έτος 2014 και συγκεκριμένα δυνάμει της ΚΥΑ Αριθμ. 117653/6833/28.11.2014

περί αναπροσαρμογής του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης (ΦΕΚ Β’ 3302) οριζόταν με την περ. (α) του άρθρου 1 στο 50% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4280/1914 και ii) ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών των παραχωρησιούχων, πολλοί από αυτούς δεν έχουν ακόμη καταβάλει το τίμημα χρήσης ως οριζόταν από το άρθρο 5 της ΚΥΑ Αριθμ. 143555/2413/13.09.2016 (ΦΕΚ Β’ 3095/2016), σας υποβάλλω ως πρόταση, προβάλλοντας μάλιστα την περίοδο της παρούσας πανδημίας και ως εξαιρετικό λόγο για τη μείωση της τιμής από το 50 στο 10%, αναδρομικά από την 01.01.2020, με την πρόβλεψη πως όσοι παραχωρησιούχοι έχουν ήδη πληρώσει θα δικαιούνται κατά υποβληθησομένη δήλωσή τους, είτε επιστροφής χρημάτων, είτε συμψηφισμού με μελλοντικά ανταλλάγματα χρήσης.

 

Σας παρακαλώ θερμά, όπως σκεφθείτε την άνω πρόταση, η οποία πραγματοποιείται πολύ εύκολα, με την τροποποίηση του άρθρου 12 («Μεταβατικές Διατάξεις») της ως άνω πρόσφατης ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392/29.12.2020 (ΦΕΚ Β’5877), επισημαίνοντας ότι ευκαιρίας δοθείσας, μπορείτε (για την ενότητα των χρησιμοποιούμενων όρων) να διορθώσετε και την έκφραση «τιμήματος χρήσης» στο ορθό «αντάλλαγμα χρήσης» που ορίζεται από την ως άνω ΚΥΑ Αριθμ. 117653/6833/28.11.2014 (ΦΕΚ Β’ 3302) και η οποία είναι σε ισχύ.

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω την απάντησή σας.

Με τιμή,

Η Βουλεύτρια Πιερίας (ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία)

Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου