Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”  η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στη δράση δ του Μέτρου 3.1.9, «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 33.1).

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται μεταξύ 1ης  Μαρτίου 2020 και 15ης Οκτωβρίου 2020 , ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου  Covid-19 και δύναται να χορηγείται για μέγιστο διάστημα τριών μηνών (90 ημερών) για κάθε σκάφος.

 Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr και αφορά πλοιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας, που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι  (120) ημέρες, κατά την διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση http:// www.ependyseis.gr, από 25.09.2020 και ώρα 12.00΄ ως 15.10.2020 και ώρα 14.00΄.

Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του σχετικού πίνακα στο άρθρο 9 της  πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141, κα. Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501186, -84,  κ. Ι. Κουντουράκης, κα. Ε. Μπίζα ).

 

                                                                                                                    Μ.Ε.Α.

                                                                                        Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

 

 

                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΜΠΑΚΟΣ                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου