Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Μπέττυ Σκούφα: «Δεν είναι β' κατηγορίας εργαζόμενοι οι απασχολούμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς»

 

Ερώτηση με πρωτοβουλία της βουλεύτριας Πιερίας Μπέττυς Σκούφα, με τη συνυπογραφή 32 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία

Παραβάσεις και υπερβάσεις της νομοθεσίας εις βάρος των εργαζομένων

Οι άνεργοι που εντάχθηκαν στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας δεν είναι εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας, επισημαίνει χαρακτηριστικά η βουλεύτρια Πιερίας (ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία) Μπέττυ Σκούφα σε ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της, την οποία συνυπογράφουν 32 ακόμη βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Πρόκειται για τους εργαζομένους στους ΟΤΑ, ο οποίοι ενώ θα έπρεπε να εργάζονται με μειωμένο ωράριο 32 ωρών όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα, και όχι σε καθήκοντα αποκομιδής απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα, αντίθετα, εργάζονται σε καθεστώς πλήρους ωραρίου επί πενθήμερης βάσης ή -ακόμη χειρότερα- τοποθετούνται σε υπηρεσίες σε απορριμματοφόρα, διακινδυνεύοντας την υγεία, ή ακόμη και τη ζωή τους, χειριζόμενοι μηχανήματα για τα οποία δεν έχουν ούτε εκπαιδευθεί, ούτε πιστοποιηθεί.

 

Με νομοθετική ρύθμιση - πλαίσιο «ομπρέλα»- της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η προστασία των εργαζομένων

 

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με επανειλημμένες παρεμβάσεις, δόμησε ένα πλήρες πλαίσιο για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», αποδίδοντας στους απασχολουμένους των προγραμμάτων αυτών δικαιώματα όπως των τακτικώς εργαζομένων.

 

Επιβλέποντες φορείς είναι οι αυτοί που προσλαμβάνουν και απασχολούν τους ανέργους, δηλαδή οι δήμοι, περιφέρειες, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από Υπουργεία. Η άλλοτε «Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων» εκπόνησε τον από τον Αύγουστο 2016 οδηγό «υλοποίησης δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας», μεταξύ των οποίων αναφέρεται η πρόνοια ότι «το … ωράριο απασχόλησης των Ωφελουμένων ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι με την ίδια ειδικότητα στην υπηρεσία τοποθέτησης των Ωφελουμένων» και η απαγόρευση ανάθεσης καθηκόντων αποκομιδής απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα στους Ωφελουμένους που θα απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων .

 

Περαιτέρω, το τότε Υπουργείο Εσωτερικών, τοποθετήθηκε θετικά στο ζήτημα της ισχύος του ειδικού (μειωμένου) ωραρίου των 32 ωρών εβδομαδιαίως (ή 6,4 ωρών ημερησίως επί καθεστώτος πενθήμερης απασχόλησης) όσων ως εργάτες, καθαριστές κλπ εργάζονται στις τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

 


ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΘΕΜΑ: «Παρακολούθηση της τήρησης από τους επιβλέποντες φορείς των όρων απασχόλησης στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ν. 4152/2013»

 

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με επανειλημμένες παρεμβάσεις, συστηματοποίησε τις διατάξεις της υπο- παραγράφου ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’107) και δόμησε ένα πλήρες πλαίσιο για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», αποδίδοντας στους απασχολουμένους των προγραμμάτων αυτών δικαιώματα όπως των τακτικώς εργαζομένων, επί παραδείγματι τις υπό το στοιχείο 5.3 «Απουσίες εργαζομένων».

 

Επιβλέποντες φορείς είναι οι αυτοί που προσλαμβάνουν και απασχολούν τους ανέργους, ήτοι οι δήμοι, περιφέρειες, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από Υπουργεία. Ωφελούμενοι ονομάζονται οι άνεργοι που προσλαμβάνονται στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ν. 4152/2013.

Εκτός των όρων του νόμου 4152/2013 υπό τους οποίους απασχολούνται οι Ωφελούμενοι, το άλλοτε «Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και συγκεκριμένα η σε αυτό υπαγόμενη άλλοτε «Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων» εκπόνησε τον από τον Αύγουστο 2016 οδηγό «υλοποίησης δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας», μεταξύ των οποίων αναφέρεται η πρόνοια ότι «το … ωράριο απασχόλησης των Ωφελουμένων ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι με την ίδια ειδικότητα στην υπηρεσία τοποθέτησης των Ωφελουμένων» (σελ. 5) και η απαγόρευση ανάθεσης καθηκόντων αποκομιδής απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα στους Ωφελουμένους που θα απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων (σελ. 8).

 

Περαιτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. πρωτ. 56376/15.10.2018 «Ερμηνεία των παρ. 2 & 3 του άρθρου 2 της από 2.8.2017 ΣΣΕ της ΠΟΕ – ΟΤΑ για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και των παρ.5ε και 6 του άρθρου 2 της από 3-8-2018 ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΑΔΑ: 6Δ4Ι465ΧΘ7-0Ω5) τοποθετήθηκε θετικά στο ζήτημα της ισχύος του ειδικού (μειωμένου) ωραρίου των 32 ωρών εβδομαδιαίως (ή 6,4 ωρών ημερησίως επί καθεστώτος πενθήμερης απασχόλησης) όσων ως εργάτες, καθαριστές κ.λ.π εργάζονται στις τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων.

 

Επειδή υφίστανται και πολλές άλλες προβλέψεις που σκοπό έχουν την προστασία των Ωφελουμένων και τις γνωρίζετε ως ο αρμόδιος Υπουργός.

 

Επειδή -σύμφωνα με πληροφορίες μας- Ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ν. 4152/2013 καθαριστές εργάζονται σε καθεστώς πλήρους ωραρίου (οκταώρου) επί πενθήμερης βάσης ή -ακόμη χειρότερα- τοποθετούνται σε υπηρεσίες σε απορριμματοφόρα, διακινδυνεύοντας την υγεία, ή ακόμη και τη ζωή τους, χειριζόμενοι μηχανήματα για τα οποία δεν έχουν δεόντως εκπαιδευθεί, μηδέ πιστοποιηθεί.

 

Επειδή οι Ωφελούμενοι δεν είναι εργαζόμενοι β’ κατηγορίας, ούτε επιτρέπεται να μετατρέπονται σε αντικείμενα κρατικής εκμετάλλευσης ή εργασιακής υπερφόρτωσης εξαιτίας της ανάγκης τους να εργασθούν, αλλά είναι συνάνθρωποί μας, λιγότερο τυχεροί, που έχασαν την εργασία τους και πρέπει να αποκαταστήσουμε σε αυτούς, τόσο την αίσθηση της αυτοεκτίμησής τους, όσο και την ελπίδα της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια υπηρεσία του Υπουργείου ελέγχει σήμερα τους επιβλέποντες φορείς, με τι μέσα, τι συχνότητα ελέγχων, τι ευρήματα και τι ποσοστά συμμόρφωσης ή υποτροπής;


2. Τι καταγγελίες για παραβάσεις / υπερβάσεις της νομοθεσίας έχει υποδεχθεί το Υπουργείο στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ν. 4152/2013 και πώς έχει ερευνήσει; Τι ποινές έχουν επιβληθεί;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

 

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σια)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πούλου Παναγιώτα Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Φίλης Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου