Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Η κυβέρνηση κατακρεουργεί τις υπερωρίες των εργαζομένων

 
Του Θανάση Λυρτσογιάννη από την Κυριακάτικη Kontranews

Tσεκούρι στις υπερωρίες των εργαζομέ­νων από την κυβέρνηση που με νομο­σχέδιο σχεδιάζει να επιτεθεί σε εργασι­ακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Οι αλλαγές θα περιλαμβάνονται σε νέο σχέ­διο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοι­νωνικών Υποθέσεων το οποίο προγραμματί­ζεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση τον επόμενο μήνα.

Στόχος του υπουργείου είναι αφενός το καθεστώς για τις υπερωρίες να απο­κτήσει μεγαλύτερη ευελιξία (δηλαδή να περι­οριστούν οι υπερωρίες όσο είναι δυνατόν), αφετέρου με άλλες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η ηλεκτρονική ψηφοφορία των συν­δικαλιστών για τις απεργίες και η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσε­ων Εργασίας, να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο (δηλαδή να γίνει πιο δύσκολη η προ­κήρυξη κινητοποιήσεων).

Τσεκούρι στις πληρωμένες υπερωρίες

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου θα δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότη και εργαζόμενο να συμφωνούν την «κάλυψη» της υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης μιας ημέρας με αντίστοι­χη μείωση του χρόνου εργασίας σε άλλη ημέ­ρα, με ρεπό ή πρόσθετη άδεια, κατόπιν αιτή­ματος του εργαζομένου ή του εργοδότη, που ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αρνηθεί μόνο για σοβαρό λόγο. Αυτό σημαίνει πολύ απλά αντί ο εργαζόμενος να πληρώνεται τις υπερω­ρίες δεν θα δουλεύει όταν θέλει ο εργοδότης, οπότε ή θα εργάζεται λιγότερες ώρες ή θα παίρ­νει ρεπό. Επίσης, θα μπορεί αντί να πληρω­θεί τις υπερωρίες να συγκεντρώσει ώρες και να πάρει μεγαλύτερη άδεια. Δηλαδή πέφτει τεράστιο τσεκούρι στις πληρωμένες υπερωρί­ες, κάτι που χρόνια τώρα διεκδικούν οι εργο­δότες. Ακόμη εξετάζεται η θεσμοθέτηση αλλα­γών και στο βιβλίο αδειών, ώστε να ανταπο­κρίνεται στις ανάγκες του νέου καθεστώτος.

Η φιλοσοφία του πορίσματος της Επιτροπής Πισσαρίδη

Οι παρεμβάσεις του νέου νομοσχεδίου θα εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία του πορί­σματος της Επιτροπής Πισσαρίδη (δηλαδή την πλήρη επικράτηση του οδοστρωτήρα του νεοφιλελευθερισμού) η οποία προτείνει τον εξορθολογισμό της χρήσης και του κόστους των υπερωριών επισημαίνοντας ότι η ευελι­ξία στη χρήση τους είναι σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα. Και επίσης ότι το κόστος των υπερωριών είναι «απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί με εκείνο στα υπόλοιπα κρά­τη-μέλη της ΕΕ».

Επιδίωξη των προτάσεων της Επιτροπής είναι να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό και αρκε­τά ευέλικτο πλαίσιο στην αγορά εργασίας ευθυ­γραμμισμένο με αυτό που υπάρχει στα υπόλοι­πα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που ευνοεί τις επιχειρήσεις και πλήττει εισοδημα­τικά τους εργαζόμενους.

Ηλεκτρονική ψηφοφορία για απεργία

Ακόμη επί τάπητος θα τεθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία των συνδικαλιστών για τη λήψη αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η διεξαγω­γή απεργίας. Η νέα διάταξη θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την ισχύουσα διάταξη που προ­βλέπει την παρουσία του 50% των οικονομι­κά ενεργών μελών της πρωτοβάθμιας συνδι­καλιστικής οργάνωσης στη γενική συνέλευση, ώστε να τεκμαίρεται απαρτία και να λαμβάνε­ται έγκυρη απόφαση για απεργία.

Παράλληλα, θα προβλεφθεί η δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων αλλά και εργοδο­τών. Εξάλλου στο ίδιο σχέδιο νόμου θα προ­βλέπεται το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρο­νική κάρτα εργασίας. Η χρήση της ηλεκτρονι­κής κάρτας θα ξεκινήσει πιλοτικά σε μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργα­ζομένους, σε τράπεζες, αλλά και σε σουπερ­μάρκετ και θα υπάρξει υποχρεωτική εφαρμο­γή σε όλες τις επιχειρήσεις πιθανότατα έως το τέλος του 2021. Με τη χρήση της ηλεκτρο­νικής κάρτας θα καταγράφονται όλες οι υπε­ρωρίες, οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να αποπληρώνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου