Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

† ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος : ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2018

† ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος
πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἔφυγε ἕνας χρόνος. Ἦλθε ὁ νέος. Ἡ ζωή  μας προχωρᾶ καί ὁ χρόνος συμπορεύεται καί μετρᾶ τά γεγονότα. Ὁ χρόνος ἔχει ἀρχή.
«Ἐν ἀρχῇ...»
·         Πρίν ἀπό αὐτή τήν ἀρχική στιγμή δέν ὑπῆρχε χρόνος, γιατί δέν ὑπῆρχε δημιουργία.
·         Ἀπό τή στιγμή τῆς πρώτης δημιουργικῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ, «ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν».

·         Ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ χρόνος δημιουργείιται μέ τή σύσταση τοῦ κόσμου καί γίνεται ἱστορικός χρόνος.
·         Ὁ Θεός δημιούργησε τά πάντα «ἐνσοφίᾳ» καί ἔδωσε τό κάλλος καί τήν ὀμορφιά. Καί ἦταν τά πάντα «καλά λίαν».
Μετά, ὅμως, τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ὁ κόσμος εἰσέρχεται στή φθορά καίστόν θάνατο. Ἡ κτίση ὅλη ὑποτάσσεται. Ὄχι μέτή θέλησή της, ἀλλά ἀκολουθεῖ τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ὁ χρόνος τῆς φθορᾶς. Αὐτή ἡ πορεία ἀνακόπτεται μέ τήν εἴσοδο τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ὁ χρόνος μετρᾶ διαφορετικά, ὡς πορεία πρός τήν αἰωνιότητα.
Τώρα τά πάντα ἀνακαινίζονται: «Ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν Αὐτοῦ... ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». Γινόμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ὁ χρόνος ἀποκτᾶ ἄλλες διαστάσεις. Γίνεται χρόνος τῆς


Ἐκκλησίας, πού κάνει παροῦσα τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ταυτόχρονα προσδοκία τῆς αἰωνίου ζωῆς καί πορεία πρός αὐτήν.
Σέ αὐτό τόν χρόνο ἡ Ἐκκλησία ἀναμένει τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Τόν κάνει ἐπίκαιρο μέ τή Θεία Λειτουργία καί τίς ἑορτές, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες καί μέ τίς ὁποῖες ἡ προσδοκία τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου γίνεται βίωμα τῶν πιστῶν.
Ὁ χρόνος μετρᾶ τήν ἱστορία καί τήν πορεία τοῦ κόσμου. Κι αὐτή ἡ πορεία:
·         Μπορεῖ νά εἶναι πορεία φθορᾶς, ἀποστασίας καί ἀρνήσεως τοῦ Θεοῦ, μέ ὅλα τα ἐπακόλουθα τῆς ἀκαταστασίας, τῶν πολέμων, τοῦ αἰωνίου θανάτου κ.λπ.
·         Μπορεῖ, ὅμως, νά γίνει καί πορεία σωτηρίας, εἰρήνης, χαρᾶς καί κοινωνίας μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μετά πάντων τῶν Ἁγίων.
Σέ αὐτή τή σωτήρια πορεία μᾶς καλεῖ ὁ Θεός. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ ἀπόφαση γιά τήν προσωπική μας ἐπιλογή.   Κι ἔτσι, λοιπόν:
·         Ὁ χρόνος μετρᾶ καί τή δική μας πορεία.
·         Ἡ προσδοκία γίνεται πραγματικότητα.
·         Ὁ Κύριος εἶναι ἐγγύς. Εἶναι ἐρχόμενος καί πάντα παρών, ὁ προσφερόμενος καί μελιζόμενος καί ἐσθιόμενος.
·         Ἁγιάζει τούς μετέχοντας στόν Δεῖπνο τόν Μυστικό, τή Θεία Λειτουργία.
·         Εἰσάγει στήν αἰώνια καί ἐπουράνια Βασιλεία Του, ὅσους μέ πίστη καί ταπεινό φρόνιμα προσέρχονται.
Ἡ πρόθυμη ἀνταπόκριση σέ αὐτή τήν οὐράνια πρόσκληση θά δώσει τό σωτήριο πνευματικό νόημα καί κατά τό Νέον Ἔτος 2018.

Χρόνια πολλά, καλά κι εὐλογημένα!

Δημιουργική καί χαρούμενη ἡ Νέα Χρονιά!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ    Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου