Κυριακή 25 Απριλίου 2021

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.) στις 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.  

Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (4η)

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1.  

Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1.  

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία τμήματος 655,20 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 856 τεμαχίου στον οικισμό Γρέβενης της Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 1.  

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 4.282,91τ.μ., τμήμα του αριθμ. 1283α τεμαχίου με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα Περίστασης στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής (πρώην κατάστημα HAVANA

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 1.  

Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τον Κανονισμό Περιπτέρων Δήμου Κατερίνης 2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 1.  

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση και  κωδικοποίηση των κανονιστικών ρυθμίσεων περί χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,

 1.  

Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 1.  

Τροποποίηση της 210/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κατερίνης»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 1.  

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

 1.  

Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης” (αρ.μελ.141/2017)

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  

Εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού)  του έργου ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε Ελαφίνας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΡ.ΜΕΛ.86/2018)΄΄

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  

Εισήγηση για έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού), του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» με αριθ. μελ.: 87/2018

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  

Εισήγηση για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε Παραλίας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΡ.ΜΕΛ.88/2018)΄΄

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  

Εισήγηση για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε Πέτρας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΡ.ΜΕΛ.89/2018)΄΄

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  

Εισήγηση για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε Πιερίων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΡ.ΜΕΛ.90/2018)΄΄

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη σύσταση  του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας και σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής Προστασίας

Εισήγηση: Αντιδημαρχία Κοινοτήτων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κατερίνης

Εισήγηση:  Αντιδημαρχία Τουρισμού

 1.  

Έγκριση της 93/2021 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ: 6Ξ4ΑΟΕΤΡ-ΧΔΛ) με θέμα «Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Τριμελή επιτροπή  Τακτικών μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. (άρθρο 5  παρ. 3 του ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  3 του ν. 4483/17, ΦΕΚ-107 Α/31-7-17 ).»

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

 1.  

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης.

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 1.  

Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους

Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου