Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΑποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

      Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 


ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (20η)  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι  Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης 

ΘΕΜΑ 4o: Παραχώρηση χρήσης τμήματος του δημοτικού ακινήτου ΒΚ 341 εμβαδού 569,00τ.μ. αγρόκτημα Καλλιθέας στο Σύλλογο Χειμερινών Κολυμβητών και ρακέτας «ο Ποσειδώνας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού 19ης Μαΐου 3 από τον Δήμο στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για την λειτουργία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2 και με ωράριο 15:00 -23:00
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 6o: Παραχώρηση χώρου στην ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους (ΕΓΔΙΧ) για τη δημιουργία γραφείου ενημέρωσης & υποστήριξης δανειοληπτών στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 7o: Διόρθωση και επαναδιατύπωση της αριθμ. 609/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα «Καθορισμός - Επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης έτους 2019» (ΑΔΑ: ΨΒΜΦΩΕΤ-Γ62)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης για την συναίνεση στην εκκίνηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση διαδικασιών αξιοποίησης του ακινήτου με ΑΒΚ 309 που βρίσκεται στην παραλία Κορινού από την ΕΤΑΔ ΑΕ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 9o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 10o: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 11o: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Επισκευή – Επιδιόρθωση – Βελτίωση ξύλινης προβλήτας στην Παραλία Κατερίνης και εργασίες αποκατάστασης κεντρικής πλατείας (Αρ. Μελ. 22/2016)”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 13o: Ορισμός μέλους για τη σύσταση επιτροπής καταλληλόλητας και επιλογής οικοπέδου για  την ανέγερση του 8ου Δημοτικού Σχολείου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες στα σχολεία Δ.Ε Κατερίνης για την αποκατάσταση βλαβών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης-18ης Νοεμβρίου 2017 (Απόφ. Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας ΑΔΑ: ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42)» (αρ. μελ.: 103/2018)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 15o: Λήψη απόφασης για τη σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018 [αφορά την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης» (αρ. μελ. 141/2017)]
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή 2ου χωμάτινου Ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά» (Αρ. μελ. 88/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» (Αρ. μελ. 83/2011)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 18o: Ανάκληση της 699/2018 απόφασης ΔΣ και λήψη νέας με θέμα [Έγκριση μελετών του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Μοσχοχωρίου Δ.Ε. Πέτρας, Δήμου Κατερίνης»], αριθμ. μελ. 147/2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 19o: Λήψη απόφασης για α)υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, β) ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης, γ) περί σκοπιμότητας και αναγκαιότητας υλοποίησης και δ) ορισμό ομάδας έργου και υπεύθυνου για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ,Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο πλαίσιο ένταξης του έργου στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 20o: Τροποποίηση της αριθμ. 604/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2019»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας Τροφίμων - Βασικής Υλικής Συνδρομής 2015-2016 – Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 22o: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» – Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ»« με Κωδικό ΟΠΣ 5029657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» , με συνολικό επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 2.604.571,20 ευρώ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας Τροφίμων - Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 – Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης  συμβάσεων, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προμήθειας Τροφίμων - Βασικής Υλικής Συνδρομής 2015-2016 – Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης με περίπτερο στην 3η Διεθνή Έκθεση Verde.Tec για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 27o: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα για την πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- του «Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 5000786
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 28o: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στην αδελφοποιημένη πόλη Maintal της Γερμανίας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 30o: Γνωστοποίηση  εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές που θα  συγκροτηθούν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο για το  έτος 2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιουκάνης Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση των αποφάσεων του ΔΣ του ΟΠΠΑΠ περί τροποποίησης του προϋπολογισμού  και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ Παυλίδης Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 32o: Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου 
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Τζουμέρκα Καλλιόπη

ΘΕΜΑ 33o: Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» (ΔΩΚ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου 
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Τζουμέρκα Καλλιόπη

ΘΕΜΑ 34o: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Τζουμέρκα Καλλιόπη

ΘΕΜΑ 35o: Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου 
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Τζουμέρκα Καλλιόπη

ΘΕΜΑ 36o: Αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) λόγω παραίτησης 
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Τζουμέρκα Καλλιόπη

ΘΕΜΑ 37o: Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80                                                         
Εισηγητής: ΔΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Γιουμίδης Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 38o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κατερίνης       
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Τζουμέρκα Καλλιόπη

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης των χρήσεων που έληξαν την 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016 και 31-12-2017
Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΩΚ Καλτσίδης ΑλέξανδροςΘΕΜΑ 40o: Έγκριση της αριθμ. 56/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ Παπαδημητρίου Θωμάς

ΘΕΜΑ 41o: Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΠ Παπαζήσης ΑναστάσιοςΗ Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα


ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του ν.3852/2010, που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της αριθμ. 631/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου