Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
«Κυρίες και Κύριοι,
Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να χαιρετίζω σήμερα εδώ, την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, με την οποία ουσιαστικά σηματοδοτείται η έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου και τίθενται οι βάσεις για την επιτυχή εφαρμογή του νέου Προγράμματος.
Το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, όπως εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων πολιτικής που στοχεύουν στην ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα.
Η Χώρα μας διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό μήκος που ξεπερνά τα 16.000 χιλιόμετρα.

Η σημασία του τομέα της Αλιείας υπερβαίνει την άμεση συμβολή του στο ΑΕΠ της Χώρας καθώς συμβάλλει :
  • στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων & νησιωτικών περιοχών,
  • στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας,
  • στη διατήρηση και στη δημιουργία νέων θέσεων  εργασίας,
  • στην ανάπτυξη κλάδων, όπως της υδατοκαλλιέργειας, που έχουν επιδείξει σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.
Οι συνολικοί πόροι του νέου Προγράμματος, κοινοτικοί και εθνικοί υπερβαίνουν τα  520 εκατ € , ενώ με την κινητοποίηση και των ιδιωτικών θα ανέλθουν στα 780 εκατ €.
Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν και θα υπηρετήσουν τις βασικές στρατηγικές επιλογές της Χώρας για τον τομέα της αλιείας που στοχεύουν:
-          στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα της Αλιείας και
-          στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων .
Σε σχέση με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η στρατηγική μας  εστιάζεται  στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στο σύνολο των κλάδων του τομέα (συλλεκτική αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση).
Θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών, τεχνολογιών, και συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού, με στόχο να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των προϊόντων αυτών και να μειωθεί το κόστος παραγωγής.
Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς, η εξεύρεση νέων αγορών και η στήριξη ενεργειών προώθησης των αλιευτικών προϊόντων.
Αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, η στρατηγική επιλογή της χώρας μας εστιάζεται στην μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και στην προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
Στον κλάδο της συλλεκτικής αλιείας, θα στηριχθούν κυρίως :
επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη που βελτιώνουν την ασφάλεια, τις συνθήκες εργασίας και  την ενεργειακή απόδοση, προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, βελτιώνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και μειώνουν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, με παράλληλη προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων.
Στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα επιχειρηθεί να τονωθεί με την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με γνώμονα την προώθηση νέων μορφών υδατοκαλλιέργειας με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και καλή προοπτική εμπορίας.
Για τους σκοπούς της βελτίωσης των προϊόντων που εκφορτώνονται, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, θα στηριχθούν επενδύσεις στις υποδομές και συγκεκριμένα σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια.
Στον κλάδο της εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας θα στηριχθούν  οι ομάδες παραγωγών , οι ενέργειες αναζήτησης νέων αγορών, οι εκστρατείες προώθησης, οι επενδύσεις σε μονάδες μεταποίησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή και τις συνθήκες εργασίας ή /και  οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και  διαδικασιών.
Στην επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, θα συμβάλλει τα μέγιστα και η προσπάθεια στήριξης επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.
Επίσης, θα ενισχυθούν παρεμβάσεις για την κατασκευή ή την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, τη διαχείριση - αποκατάσταση - παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών NATURA 2000.
Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής έχει προβλεφθεί σημαντική χρηματοδότηση για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση αλιευτικών δεδομένων  και δράσεις Ανταλλαγής Πληροφοριών.
Η εξυπηρέτηση των βασικών αυτών στρατηγικών επιλογών και προτεραιότητων μας μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας αποτελεί το “στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση” για τη νέα προγραμματική περίοδο, που ουσιαστικά σήμερα ξεκινά με την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης και που πιστεύω ότι με τη συνεισφορά όλων σας θα αποτελέσει μια δημιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του τομέα της αλιείας.
Με τα λίγα αυτά λόγια να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τον Πρόεδρο της Επιτροπής και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της Επιτροπής.
Καλή αρχή και καλή επιτυχία στο νέο Πρόγραμμα Αλιείας.  
Ευχαριστώ πολύ».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου