Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Δελτίο Τύπου για την ένταξη της πράξης με τίτλο:: προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Πύδνας- ΚολινδρούΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 1.494.200€ (με ΦΠΑ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»


Κατόπιν υποβολής πρότασης του Δήμου μας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001743, προϋπολογισμού μελέτης 1.494.200€ (με ΦΠΑ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ.2672/30-03-2018 έγγραφό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»


Η πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. Το Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 34 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) οι οποίοι θα συνδεθούν σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές).

                  Ο Δήμος μας θεωρείται ως «κόκκινη περιοχή» στο σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ181/τΒ./31-1-2014/σελ.2273-2276) άρα η διασφάλιση της επάρκειας των υδατικών πόρων κρίνεται απολύτως αναγκαία για όλο τον Δήμο.
Η τοποθέτηση του συστήματος θα συμβάλλει στον έλεγχο τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά του νερού που εισέρχεται στο δίκτυο από τις γεωτρήσεις του Δήμου και από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας.
Μετά την πλήρη λειτουργία του συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού η μείωση των διαρροών που θα επιτευχθεί θα είναι της τάξης του 80%.
Πέραν της εξοικονόμησης των υδατικών πόρων θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου σε μία πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία τόσο για την χώρα όσο και για τον Δήμο αφού θα υπάρξει:
1.      Μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω ορθολογικού προγραμματισμού της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και βελτίωσης των λειτουργικών παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
2.      Ελαχιστοποίηση των κινήσεων του προσωπικού για τον χειρισμό των διατάξεων.
3.      Μείωση  των  δαπανών συντήρησης, προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών.
4.      Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αυτοματοποιημένης εποχικής λειτουργίας του συνόλου των Πιεστικών Αντλιοστασίων.
5.      Μείωση του ατιμολόγητου νερού. Απώτερος σκοπός της προμήθειας του συστήματος, είναι η μείωση της διαφοράς μεταξύ τιμολογούμενου και ατιμολόγητου νερού και η μείωση των απωλειών νερού.

Από το προτεινόμενο έργο θα ωφεληθούν τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού όσο και ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών και τουριστών που τον επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού κος Ευάγγελος Β. Λαγδάρης και το Δημοτικό Συμβούλιο στην δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας μέσα από τις δράσεις τους και με συνεχή αγώνα, αξιοποιώντας τις προσκλήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, προχωρούν σταθερά προσηλωμένοι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων με επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των οικισμών του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού σε νερό.


Εκ του Γραφείου Τύπου Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου