Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Προτεραιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η προετοιμασία για την αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Αποτέλεσμα εικόνας για εσπα 2014-2020Αποτέλεσμα εικόνας για ευρωπαικο περιφερειακο
           ταμειο

Οι Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας περισσότερο Έξυπνης Ευρώπης, που αποτελεί  έναν από τους πέντε στόχους της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027, και ως εκ τούτου θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικές στρατηγικές, οι οποίες θα καθορίζουν το πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις αυτές, εντάσσει στα άμεσα σχέδια της, την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027: 
·           Ενέργειες για τη βελτίωση των περιφερειακών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας
·           Μέσα παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη μέτρηση των επιδόσεων προς τους στόχους της στρατηγικής
·           Αποτελεσματική λειτουργία της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης
·           Δράσεις ψηφιοποίησης για τη διάδοση της καινοτομίας
·           Δράσεις για τη διαχείριση της βιομηχανικής μετάβασης
·           Μέτρα για διεθνοποίηση (εξωστρέφεια).
Για τα παραπάνω είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και ο Μηχανισμός υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (One Stop Liaison Office), κατά τη συμμετοχή τους στην 7η συνάντηση του Δικτύου Συντονισμού για τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης που πραγματοποιήθηκε στη Χίο, στις 28-29 Νοεμβρίου 2019.
To One Stop Liaison Office λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υποστηρίζει την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως προς την αρμοδιότητα της για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, εκπληρώνοντας ένα από τα κριτήρια συμμόρφωσης της νέας Προγραμματικής Περιόδου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μπορείτε να απευθύνεστε στο onestopshop@pkm.gov.gr ή στα τηλέφωνα
•        Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 2313319790
•        Μαρία Γουλάπτση 2313 319705
•        Χριστίνα Λαγκάνη, Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319667-8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου