Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ :Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο 30-9-2014

  
                                                                                                                    Πρόσκληση
Πρόσκληση  Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 30 του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 06:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:1.    Επικαιροποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολινδρού.(Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
2.    Διάθεση πίστωσης ποσού 1.720,33€ για την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών των ιδιωτικών συνδέσεων στο έργο: Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Δ.Δ. Λιβαδίου Ν. Πιερίας .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
3.    Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση των εργασιών του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγινίου». (Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
4.    Έγκριση ή μη παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση των εργασιών του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγινίου». (Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
5.    Έγκριση ή μη παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στην περιοχή του επισκοπικού συγκροτήματος Λουλουδιών Κίτρους». (Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
6.    Έγκριση ή μη παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Αλυκών». (Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
7.    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για ένα (1) έτος και διάθεση σχετικής πίστωσης.(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
8.    Καθορισμός δικαιώματος συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης των οικισμών Π. Ελευθεροχωρίου, Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης. (Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία – Οικονομική Υπηρεσία).
9.    Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση – τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης σχετικά με τις ορυζοκαλλιέργειες. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
10. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού  έτους 2015.(Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
11. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και διάθεση πιστώσεων.(Εισήγηση κ. Κ. Αβραμίδης, Αντιδήμαρχος -Οικονομική Υπηρεσία).
12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Προγράμματος Διαχείρισης LEADER. (Εισήγηση κ. Δ. Πάτσιας).
13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ». (Εισήγηση κ. Δ. Πάτσιας).
14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΙΕΡΙΑ:ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». (Εισήγηση κ. Δ. Πάτσιας).
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε..(Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
16. Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων στα πλαίσια της με αριθ. 18391/22-9-2005 ΚΥΑ . (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
17. Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους ως μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις  του Ν. 3584/2007,όπως ισχύει.(Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
18. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών, παροχής υπηρεσιών  του άρθ. 67 του Π. Δ. 28/80 για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 μέχρι 31-12-2014. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
19. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός  Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 8.804,11 € (με Φ.Π.Α.) για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 μέχρι 31-12-2014. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
20. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως τακτικών και δύο (2) ως αναπληρωματικών για την παραλαβή έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € και τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 μέχρι 31-12-2014. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
21. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 μέχρι 31-12-2014. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
22. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για την εκμίσθωση ή εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 μέχρι 31-12-2014. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
23. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 55/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολινδρού, κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 5207/14-07-2014 εγγράφου της Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας αυτής.(Εισήγηση κ. Χ. Μπρουσκέλης).
24. Εξέταση ένστασης Γεωργίου Γκεμαλμά του Μιχαήλ. (Εισήγηση κ. Χ. Μπρουσκέλης).
25. Επιστροφή ποσού 1.720,01€ ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον Φωτιάδη Λάζαρο του Γεωργίου. (Εισήγηση Ταμειακή Υπηρεσία).
26. Αίτηση Σιανίδου Ελευθερίας του Αποστόλου που αφορά επιστροφή ποσού που κατέβαλε εκ παραδρομής ως δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί σε τιμολόγιο γεωργικής χρήσης.(Εισήγηση κ. Ι. Πολυχρόνης –κ. Α. Κραγιοπούλου).
27. Αίτηση Δημητριάδη Γεωργίου του Παντελή για διαγραφή ποσού 196,20€ που αφορούν τέλη άρδευσης λόγω λάθους ως προς τη φορολογητέα ύλη.(Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
28. Εκμίσθωση για καλλιέργεια δημοτικών αγροτεμαχίων στη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου.(Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
29. Έγκριση ή μη της με αριθμό 61/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε., που αφορά Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. (Εισήγηση κ. Δ. Χλεμές, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.).
30. Έγκριση ή μη της με αριθμό 66/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε., που αφορά Ψήφιση  Εσωτερικού Κανονισμού Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Π. Ελευθεροχωρίου. (Εισήγηση κ. Δ. Χλεμές, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.).
31. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εποχικών αναγκών του Δήμου.(Εισήγηση κ. Κ. Κακάνης, Αντιδήμαρχος).
32. Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης του δημοτικού δάσους Αλωνίων, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων, στο Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αλωνίων.(Εισήγηση κ. Ν. Τουλούπας, Αντιδήμαρχος -κ. Α. Πάππου).
33. Απολογισμός Εμποροπανήγυρης 2014. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης για το έτος  2015. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).


             Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

                                                                         
                                                                                 Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου