Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 


ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (15η) 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 3o: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την οργάνωση και τη λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των χρωμάτων», έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος


ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της Έκθεσης εσόδων εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018 (ύστερα από την αριθμ. 547/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 5o: Τροποποίηση της αριθμ. 615/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης της χρήσης του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Μηλιάς Πιερίας «ΟΙ ΛΑΖΑΙΟΙ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 6o: Παραχώρηση στο Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της χρήσης μίας αίθουσας στον πρώτο όροφο του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 7o: Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6441.906 με τίτλο «Συνδιοργάνωση του Δ.Κατερίνης με την ΚΕΔΕ και το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.) συνεδρίου με τίτλο: «Η κλιματική αλλαγή και οι επιδράσεις της στο αστικό περιβάλλον» από 09/11-11/11/18 στο χώρο του Καπνικού Σταθμού» 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 8o: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 9o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 
Εισηγητής:  Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, Αντιδήμαρχοι


ΘΕΜΑ 11o: Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 457.553,00 € από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με την 141.9.1/2018 απόφαση για την εκτέλεση του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στην Δημοτική Ενότητα Κατερίνης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Διαμόρφωση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης»(αρ. μελ. 108/2018)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Διαμόρφωση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πιερίων, Πέτρας»(αρ. μελ. 114/2018)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 14o: Ανάκληση και επαναδιατύπωση των αριθ.371/2018 και αριθ.373/2018 αποφάσεων ΔΣ στο ορθό [Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης όλων των συμβάσεων και προμηθειών που εκτελούνται στο πλαίσιο των έργων Α) «Συντήρηση και επισκευής δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων 2017 – 2018 « (Α.Μ.83/2017) & Β) «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων 2017 – 2018», (Α.Μ.85/2017)]
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 15o: Ανάκληση και επαναδιατύπωση των αριθ.370/2018 και αριθ.372/2018 αποφάσεων ΔΣ στο ορθό [Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης όλων των συμβάσεων και προμηθειών που εκτελούνται στο πλαίσιο των έργων Α. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (Α.Μ.54/2018) & Β. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2017-2018» (Α.Μ.84/2017]
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 16o: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 17o: Διόρθωση και συμπλήρωση της 656/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αναγνώριση της οφειλής για τα μέσα ατομικής προστασίας ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, καθορισμός των δικαιούχων και του αριθμού των δόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 ν. 4483/2017»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 18o: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (Α.Μ. 23/2017)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (αριθμ. μελέτης 61/2015)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 20o:  Έγκριση της υπ’  αριθμ. 06/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχων  κκ. Παπαζιώγα Νικόλαου και Βαινά Δημήτριου ως εκπροσώπων του Δήμου στην 3η διακρατική συνάντηση (transnational meeting) των εταίρων του έργου (project) Biowaste  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas»/»Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών» με ακρωνύμιο BIOWASTE), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος  Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 - 2020 ”), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Probishtip της FYROM στις 01 – 03/11/2018, εξουσιοδότηση του κ. Παπαζιώγα για τις απαραίτητες ενέργειες
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας ΝικόλαοςΘΕΜΑ 22o: Ανάκληση της αριθμ. 305/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση αλλαγής θέσης άσκησης της δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Γρηγορίου Κούρτογλου (σύμφωνα με τη 6/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Παραλίας)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος


ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια εμβολίων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βαϊνάς Δημήτριος


ΘΕΜΑ 24o: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα


ΘΕΜΑ 25o: Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιουκάνης Κωνσταντίνος


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου