Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


    H Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές,  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» που απαιτείται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη θέρμανση των κτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως και των δομών της (Εκκλησιαστικό Γηροκομείο,  Καθημερινά Συσσίτια, Εκκλησιαστικός Ξενώνας, Πνευματικό Κέντρο «Ο Άγιος Φώτιος», Βαρνάβειος Βιβλιοθήκη) με κριτήριο επιλογής  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τον Νομό Πιερίας, την ημέρα παράδοσής τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας  Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον Νομό Πιερίας.

            Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών με έδρα την Πιερία. Στη διαδικασία δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.
            Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με οποιονδήποτε τρόπο στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως,το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου  2018και ώρα 1 μ.μ.
            Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσµες και θα επιστραφούν. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι, στο γραφείο του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως  εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.
            Οι προσφορές κατατίθενται εντός καλά κλειστού φακέλου όπου θα  αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,
ΠΡΟΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ».

            Ο φάκελος θα  πρέπει να περιέχει τα εξής:
1.     Την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τον Νομό Πιερίας, την ημέρα παράδοσής τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών και Υγρών Καυσίμων.
2.     Βεβαίωση Επιμελητηρίου Πιερίας και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α)έλαβαν γνώση των άρθρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  τα οποία και δέχονται ανεπιφύλακτα,  β)δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
γ)είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,  δ) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, ε)δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, στ)δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,
ζ)είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.
            Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει στην Ιερά Μητρόπολη τα ανωτέρω πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά.
            Η Ιερά Μητρόπολη διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της παρούσας να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους.
            Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
            Ανάθεση/Συμφωνητικό: Μετά την επιστολή ανάθεσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
            Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής έως και τη λήξη διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.
            Χρόνος ισχύος των προσφορών: 5 μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 31 Οκτωβρίου 2018.

Επισημαίνονται τα εξής: 
·       Οι προσφορές που θα δοθούν θα ισχύουν για όλο το χρόνο ισχύος της σύμβασης, θα είναι ελεύθερες από δασμούς και τέλη και θα αναφέρονται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη τιμή όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας  Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον Νομό Πιερίας.
·       Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως και των δομών της, στην έδρα της εκάστοτε δομής, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας, εξαιρούμενων περιπτώσεων αποδεδειγμένων λόγων ανωτέρας βίας
·         Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το ταμείο της κάθε δομής σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών και θα εξοφλείται το 100% αξίας του τιμολογίου που εκδίδεται κάθε φορά μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
·       Οι τιμές της τιμολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης  θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο.
·       Οι προδιαγραφές του πετρελαίου, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του κράτους και με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων της οποίες ο συμμετέχων με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται.  Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση: 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό ελέγχου οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Ιερά Μητρόπολη. Η Ιερά Μητρόπολη κατά την παράδοση-παραλαβή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματαστο Γενικό Χημείο του Κράτους και σε κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και αν πληρούν τις απαιτούμενες  προδιαγραφές . Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
·       Επιπλέον με την κατάθεση της προσφοράς ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Βασίλειο Δήμου στα τηλέφωνα 23510 45081 και 6972722491 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@imkitrous.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου