Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ηλιέλαιo, στα Ρεβένια Κορινού Πιερίας

r
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 811/2018 

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Θέση Ρεβένι-Αγροτεμάχιο 325» Κτηματική περιοχή Δημοτικής κοινότητας Κορινού, της Δημοτικής Ενότητας Κορινού, του Δήμου Κατερίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ι.Κ.Ε.» 


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της στις 30 Aυγούστου 2018, η οποία συνέχισε και στις 31 Αυγούστου 2018 και 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Θέση Ρεβένι-Αγροτεμάχιο 325», Κτηματική περιοχή Δημοτικής κοινότητας Κορινού, της Δημοτικής Ενότητας Κορινού, του Δήμου Κατερίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ι.Κ.Ε.» 

1. Δικαιούχος της άδειας Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ι.Κ.Ε.», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και με μετοχική σύνθεση ΘΩΜΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 10%, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ 10%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΤΑΣ 10%, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΤΑΣ 10%, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 10%, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20%, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10% και «ACTION JET ΙΚΕ» 20%. 

2. Πρόσωπο φυσικό ή νομικό που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει Η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ι.Κ.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης. 

3. Αντικείμενο της Άδειας Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά εγκατεστημένης ισχύος 5 ΜW και μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος 5 MW, στη θέση «Θέση Ρεβένι Αγροτεμάχιο 325», Κτηματική περιοχή Δημοτικής κοινότητας Κορινού, της Δημοτικής Ενότητας Κορινού, του Δήμου Κατερίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ με την ως άνω αίτηση. Τα βιορευστά που θα χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη για το σταθμό θα είναι ακατέργαστο ηλιέλαιο.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το έγγραφο στην Διαύγεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου