Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 24 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.  
Αποδοχή απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για ένταξη της πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 842.000,00€ με κωδικό ΟΠΣ 5027223 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και προσεχούς χρηματοδότησης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης του Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, ύστερα από την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42462/12.12.17 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Διάλυση εργολαβικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (11η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
 1.  
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» συμβατικού τιμήματος 8.064,50 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» συμβατικού τιμήματος 12.092,50 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε Παραλίας «Πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙΙ», έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε Κορινού «Πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙΙ», έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε Ελαφίνας «Πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙΙ», έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε Πέτρας «Πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙΙ», έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε Πιερίων «Πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙΙ», έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση Σχεδίου Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση υποβολής πρότασης για το  έργο με τίτλο «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων» στα πλαίσια της πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. Π. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Ορισμός ομάδας έργου, υπευθύνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή τεχνικού δελτίου πράξης  για το  έργο με τίτλο «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων» στα πλαίσια της πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. Π. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης του  έργου με τίτλο «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την εγκεκριμένη πράξη «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα της ΣΒΑΑ Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου στην 7η διακρατική συνάντηση (transnational meeting) των εταίρων του έργου (project) REACT (ΡΙΑΚΤ)  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» (Europe for Citizens), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Norrkoping της Σουηδίας στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2018 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Νικολάου Κατανά για τις απαραίτητες ενέργειες
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 03/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βρίας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης της με ημερομηνία 07-09-2017 άδειας απόληψης δασικών προϊόντων, που αφορά το Δ.Τ. 39 του Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Τροποποίηση της 380/2018 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΛΣ3ΩΕΤ-ΓΧ2) με θέμα “Έγκριση των αναλυτικών δράσεων και δαπανών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του 47ου Φεστιβάλ Ολύμπου, ύστερα από την 212/2018 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 7ΑΘΗΩΕΤ-Φ71)”
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 1.  
Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 1.  
Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης για την ηλεκτροδότηση και τον φωτισμό των τριών βοηθητικών γηπέδων του Α΄ ΔΑΚ
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος Ο.Π.Π.Α.Π.
 1.  
Έγκριση απολογισμού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2017, ύστερα από την 74/2018 απόφαση του Ο.Π.Π.Α.Π.
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος Ο.Π.Π.Α.Π.
 1.  
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης (30.000,00 ευρώ) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης, προκειμένου να αποπληρωθεί μέρος του οφειλόμενου ποσού στον ΕΦΚΑ
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Πρόεδρος Δ.Ω.Κ.
 1.  
Έγκριση της 32/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. με θέμα “Αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης για συνέχιση παραχώρησης του ακινήτου που στεγάζεται ο Παιδικός Σταθμός Περίστασης
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1.    Βουλευτές Ν. Πιερίας
2.    Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2.    Γραφείο Δημάρχου
3.    Γενικό Γραμματέα Δήμου
4.    Διευθύνσεις Δήμου (email)
5.    Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων         


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου