Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ 23.6.2021

 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.)στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του  έτους 2021 (4η) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 2

Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (7η) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 3

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του παραδοσιακού κέντρου εστίασης «Παλιό Σχολιό»  στον οικισμό Παλαιού Ελατοχωρίου της Κοινότητας Ελατοχωρίου του Δήμου Κατερίνης» Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 4

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία ισόγειου καταστήματος  επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 5

Έγκριση παραχώρησης χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Περίστασης Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 6

Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Τ9) του Δήμου Κατερίνης στον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 7

Εξέταση αιτήματος της εταιρίας με την επωνυμία «WASH OLYMPIC ΕΕ» για υπαναχώρηση από το αριθ. 40471/30.12.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δυνάμει του οποίου ο Δήμος Κατερίνης εκμίσθωσε την αίθουσα δεξιώσεων – τελετών εντός του Β’ κοιμητηρίου για χρονικό διάστημα έξι ετών Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 8

Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών (έως τέσσερις μήνες) σε ανέργους για παρασκευή πρόχειρων γευμάτων κατά την   καλοκαιρινή περίοδο Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 9

Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Π. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης, με θέμα: «Λήψη απόφασης για εκμετάλλευση ξυλείας στην κοίτη του ποταμού 589 «Παπουτσάρης» Π. Κεραμιδίου για την ικανοποίηση αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Κοινότητάς μας για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022» Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 10

Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Βρίας του Δήμου Κατερίνης με θέμα:  «Έγκριση ξύλευσης των αριθ. 712 και 843 τεμαχίων κτηματικής περιοχής Κοινότητας Βρίας για παραγωγή καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής για την χειμερινή περίοδο 2021 – 2022.» Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 11

Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Εισηγητής: Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 12

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση – σταθεροποίηση τμήματος οδού στην Κοινότητα Μοσχοποτάμου » ΑΜ 105/2020 Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 13

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα της Κοινότητας Καλλιθέας» ΑΜ 134/2020 Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 14

Καθορισμός χρόνου εκτέλεσης 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» αρ. μελ.: 77/2010» Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 15

Χορήγηση 4ης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» συμβατικού τιμήματος 46.202,40 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 16

Αποδοχή της υλοποίησης, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, έγκριση ομάδας έργου και καθορισμός του τρόπου υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 17

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση – συμπλήρωση της 106/2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση των κανονιστικών ρυθμίσεων περί χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης» Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 18

Εισήγηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο για  την έγκριση  του Σχεδίου Κανονιστικής Πράξης – Απόφασης για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ (για ατομική χρήση) Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 19

Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την  υπογραφή   της παράτασης της Σύμβασης του  Προγράμματος  με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» μέχρι την 28-2-2023 του συμβατικού χρόνου της σύστασης  ειδικού  δεσμευμένου   λογαριασμού που αφορά την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης» (αρ. μελ. 141/2017) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 20

Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 21

Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού στις Πολεοδομικές Ενότητες Κέντρου Αναθεώρηση – Ευαγγελικών αναθεώρηση για τη διάνοιξη των οδών α΄ παρόδου Παρθενίου Βαρδάκα, Καποδιστρίου, Κολινδρού και Αχελώου και των παρόδων της, μεταξύ των Ο.Τ. 238, 239, 79, 100, 105, Κ.Χ.8, 74Α, 75Α, 234Α, 234Β, 234Γ, 227, 233, 232Α, Κ.Χ. 232Β, Κ.Χ. 232Γ, 870 και 871». Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης 

 22

Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τροποποιήσεων Σχεδίου, Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού και Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής, προκειμένου να διανοιχθούν διάφορες οδοί». Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης 

 23

Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 24

Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Κατερίνης με την κωδ18ική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

 25

Έγκριση του Σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης λουτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης 2021 Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

 26

Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

 27

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 28

Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 29

Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου Κατερίνης στο δίκτυο πόλεων Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου