Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Οι έξι κατηγορίες στρεμματικής ενίσχυσης της νέας ΚΑΠ που διεκδικούν κάθε χρόνο οι αγρότες

Οι νέοι όροι για το τσεκ με πρόσθετες υποχρεώσεις αγροτών, η αυξημένη εφάπαξ ενίσχυση για νέους αγρότες κάτω των 40, το διευρυμένο Εθνικό Απόθεμα, ο περιορισμός στις συνδεδεμένες και τα νέα δεδομένα για να μη χάσουν ενισχύσεις οι μικροκαλλιεργητές, συμπληρώνουν το παζλ του φακέλου των άμεσων πληρωμών της νέας προγραμματικής περιόδου.

Βασική Ενίσχυση και ∆ικαιώµατα

Η βασική ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ ενώνεται µε τις υποχρεώσεις πρασινίσµατος και µετονοµάζεται σε καθεστώς «Βασικής Ενίσχυσης για τη Βιωσιµότητα».

  Προϋπολογισµός: Περί τα 880 εκατ. ευρώ ετησίως στην Ελλάδα.

  ∆ικαιούχοι: Όλοι οι ενεργοί αγρότες µε βάση τον ορισµό που θα δώσει η Ελλάδα.

  Αξία δικαιωµάτων: Πριν τη σύγκλιση, η αξία δικαιωµάτων θα βασιστεί στο έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2022.

  Σύγκλιση: Η σύγκλιση αφορά τη Μοναδιαία Αξία ∆ικαιωµάτων του κάθε παραγωγού. Η Ελλάδα αναµένεται να επιλέξει να χωρίσει ξανά τη βασική ενίσχυση σε τρεις αγρονοµικές περιφέρειες: Αροτραίες εκτάσεις, Βοσκοτόπια, ∆ενδρώδεις καλλιέργειες. Το πιθανότερο είναι να επέλθει σύγκλιση της τάξεως του 85% σε επίπεδο αγρονοµικής περιφέρειες. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι αγρότες διαθέτουν Μοναδιαία Αξία ∆ικαιωµάτων κάτω από τον µέσο όρο της αγρονοµικής περιφέρειας (π.χ αροτραίες) που ανήκει η εκµετάλλευσή του, θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στο 85% της µέσης αξίας έως το 2026. Για παράδειγµα εάν σήµερα ένας αγρότης αροτραίων καλλιεργειών έχει Μοναδιαία Αξία ∆ικαιώµατος 15 ευρώ το στρέµµα και η µέση περιφερειακή αξία είναι 25 ευρώ, τότε έως το 2026, θα πρέπει να αυξηθεί η αξία των δικαιωµάτων του στα 21,25 ευρώ (το 85% των 25 ευρώ). Η αύξηση αυτή θα χρηµατοδοτηθεί από την αντίστοιχη µείωση της αξίας των ιστορικών δικαιωµάτων. Μάλιστα, πλέον δεν θα ισχύσει η προστασία του 30% της µέγιστης µείωσης για τα ιστορικά. ∆ηλαδή αν χρειαστεί για τη χρηµατοδότηση της αύξησης των δικαιωµάτων, θα µπορέσουν να µειωθούν τα ατοµικά δικαιώµατα ενός αγρότη άνω του 30% της αξίας τους έως το 2026.

  Υποχρεώσεις αγροτών: Πλέον για να λάβει κάποιος τη βασική ενίσχυση από το 2023 θα πρέπει να τηρεί ορισµένους περιβαλλοντικούς κανόνες στην εκµετάλλευσή του. Μερικοί από αυτούς τους κανόνες είναι:

 Υποχρέωση εναλλαγής καλλιεργειών για εκτάσεις άνω των 50 ή 100 στρεµµάτων (εξαρτάται από την τελική συµφωνία)

 Ποσοστό 4-5% παραγωγικής γης αφιερωµένο σε µη παραγωγικά στοιχεία (π.χ αγρανάπαυση).

 ∆ιατήρηση µόνιµων βοσκοτόπων

 Ζώνη 3 µέτρων µη χρήσης λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών δίπλα από υδάτινους όγκους.

Εθνικό Απόθεµα

Το 2023 θα ενεργοποιηθεί ξανά το Εθνικό Απόθεµα, µε τρεις βασικές διαφορές σε σχέση µε το τρέχον καθεστώς:

Πρώτον, πρόσβαση στο Απόθεµα θα έχουν κατηγορίες αγροτών πέρα από νέους αγρότες κάτω των 40 ετών και νεοεισερχόµενους, εφόσον το αποφασίσει το κράτος-µέλος.

∆εύτερον, για να λάβει δικαιώµατα από το Απόθεµα ένας νεοεισερχόµενος θα πρέπει να έχει «την κατάλληλη εκπαίδευση» ή «να έχει αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες». Αυτό σηµαίνει πως, έρχονται επιπλέον προϋποθέσεις λήψης δικαιωµάτων από το Απόθεµα για τους νεοεισερχόµενους αγρότες.

Τρίτον, για τη νέα περίοδο, οι αρχές µπορούν να αφιερώσουν µεγαλύτερο ποσοστό του 3% του Εθνικού Φακέλου για τη χρηµατοδότηση του Εθνικού Αποθέµατος.

Τα κράτη µέλη θα καθορίζουν την αξία των νέων δικαιωµάτων ενίσχυσης που κατανέµονται από το Απόθεµα στην εθνική µέση αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης κατά το έτος κατανοµής ή στη µέση αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης για κάθε αγρονοµική περιφέρεια ενίσχυσης.


Μεταβιβάσεις δικαιωµάτων για την περίοδο 2023-2026

Εκτός από την περίπτωση µεταβίβασης από κληρονοµιά, τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο σε ενεργούς γεωργούς. Όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική εισοδηµατική στήριξη σε περιφέρειες ενίσχυσης, τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο εντός της ίδιας αγρονοµικής περιφέρειας.

 

Συµπληρωµατική ενίσχυση νέων αγροτών

Στη νέα ΚΑΠ, η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει το καθεστώς «Συµπληρωµατική Εισοδηµατική Στήριξη σε Νέους Αγρότες». Τα κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος αυτού έχουν ως εξής:

  Προϋπολογισµός: Το 3% των άµεσων ενισχύσεων. Υπολογίζεται στα 51 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

  ∆ικαιούχοι: Νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών που δικαιούνται βασική ενίσχυση και οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στη γεωργία την πενταετία πριν την αίτηση της ενίσχυσης.

  ∆ιάρκεια ενίσχυσης: Η συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για νέους αγρότες χορηγείται για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών, αρχής γενοµένης από το πρώτο έτος υποβολής της αίτησης πληρωµής για νέους αγρότες. ∆ηλαδή, δικαιούχοι θα οριστούν το 2023 επίσης όσοι νέους αγρότες έκαναν πρώτη φορά ΟΣ∆Ε το έτος 2019 και µετά. Για το 2024 όσοι έκαναν πρώτη φορά ΟΣ∆Ε το 2020 κ.ο.κ.

  Μορφή ενίσχυσης: Η στήριξη λαµβάνει τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης πληρωµής ανά επιλέξιµο στρέµµα ή κατ ‘αποκοπή ποσού. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν τη στήριξη µόνο σε ένα µέγιστο αριθµό στρεµµάτων.

Το αφιέρωμα βρίσκεται διαθέσιμο στο φύλλο της Agrenda 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου