Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 »

 


Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η 2η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγείαως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ5Υ4653ΠΓ-ΗΛΛ και  Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 55.2).

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr και αφορά πλήρως αδειοδοτημένες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019 και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία από την 01/01/2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης αδιαλείπτως.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου  Covid-19.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www.ependyseis.grαπό 01.10.2021 και ώρα 12.00΄ ως 15.10.2021 και ώρα 14.00΄.

Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8της  πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501186, -83, -81).

 

 

                                                                                                              Μ.Ε.Α.

                                                                                       Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

                κ.α.α.

 

 

 

                                                                                           ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου