Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

«Δημοσιοποίηση απόφασης ένταξης Πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ηςπρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας ενημερώνει τους Υποψηφίους της Περιφερειακής μας Ενότητας που κατέθεσαν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξη στοΠρόγραμμα Εγκατάσταση Νέων Γεωργών (3η πρόσκλησηΥπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020), ότι έχει ήδη εκδοθεί, η υπ αριθμ 512299(3897) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΑγροτικήςΟικονομίας της ΠΚΜ με θέμα «Ένταξη Πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης»με ημερομηνία έκδοσης 14-7-2022 και ΑΔΑ: 9ΛΓΕ7ΛΛ-ΙΩ7

 

Η ανωτέρω Απόφαση Ένταξης περιλαμβάνει τους υποψηφίους που εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.1 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ).

 

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του αρθ. 25 του Ν. 2690/1999 κατά της απόφασης αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου.

Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο (σε μορφή pdf.), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων (η οποία είναι η 14-7-2022).  

Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 3), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:

 

2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη

 

 

 

 

H Αν. προϊσταμένη της Δ/νσης

κ.α.α.

 

 

 

 

 

Χ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου