Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018)


ΑΣΕΠ

Όπως ορίζεται στην προκήρυξη 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», οι υποψήφιοι/ες  που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποβάλλονται σε Υγειονομικές εξετάσεις και εν συνεχεία σε Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Με τις υπ΄ αριθμ. 649/4-6-2019 και 650/4-6-2019 αποφάσεις του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. καταρτίσθηκε «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» της προκήρυξης 6Κ/2018. Με την υπ΄ αριθμ. 836/19-7-2019 απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π./Β΄Σύνθεση διενεργήθηκε αυτεπάγγελτος έλεγχος αιτήσεων υποψηφίων που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού διπλασίου των προκηρυχθεισών θέσεων της προκήρυξης 6Κ/2018 και καταρτίσθηκε «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» . Με το υπ΄ αριθμ. 105/22-7-2019 έγγραφο της Προέδρου της ΚΕΔ (άρθρο 18 του Ν.2190/1994) διαβιβάσθηκαν στην Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών ο «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» και ο «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ», προκειμένου το σύνολο των εν λόγω υποψηφίων να υποβληθεί σε υγειονομικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της υγειονομικής τους καταλληλότητας.
Οι υποψήφιοι/ες που καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις περιλαμβάνονται στον καταρτισθέντα, κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της 6ης συνεδρίασης/25-7-2019 της Ειδικής Επιτροπής Πρακτικών Δοκιμασιών, και αναρτημένο στην ιστοσελίδα και στα Καταστήματα (Αθήνας και Θεσσαλονίκης)  του Α.Σ.Ε.Π.  Πίνακα με τίτλο «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ».
Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, ήτοι από 27 Ιουλίου 2019 έως και 26 Αυγούστου 2019, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Προκήρυξη 6Κ/2018

Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. «ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες σε αυτό οδηγίες.
Τονίζεται ότι οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 26η  Αυγούστου 2019 και όχι πριν από την 27η  Μαΐου 2019.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 27/7/2019 έως και 26/8/2019), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθεί ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες [άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες), άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες), δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια) και δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια)].     
Υποψήφιες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού προσκομίζουν εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου