Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει στις 31 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), βάσει του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4257/2014, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.  
Διόρθωση και επαναδιατύπωση της 314/2019 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: 613ΕΩΕΤ-ΘΦ5) με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (11η)»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση καταχώρησης στις υποχρεώσεις του Δήμου δαπανών πλέον του προϊόντος εκκαθάρισης, που αφορούν φόρους –τέλη – προσαυξήσεις της λυθείσας Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Κατερίνης με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» όπως προκύπτει από καρτέλα βεβαιωμένων οφειλών που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ.  Κατερίνης την 21.06.2019
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (12η) .
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση της Έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019 
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση αλλαγής θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ύστερα από αίτημα του Κωνσταντή Λεωνίδα του Σάββα
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της παρ.2, περίπτωση β, υποπεριπτώσεις (ββ) & (γ)  του ά.32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 27.803,89 ευρώ εκτός ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαΐνάς, αντιδήμαρχος
 1.  
Λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου  Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 1.  
Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6441.001 με τίτλο «Συνδιοργάνωση του Δήμου με  φορείς της πόλης για συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες κλπ», για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης  της 10ηςεμποροβιοτεχνικής έκθεσης Πιερίας
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση της αριθμ. 36/19  απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «Διόρθωση της μορφής σύνταξης των ισολογισμών 2015 και 2016» σύμφωνα με το ΠΔ 315 /1999
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ
 1.  
Έγκριση της αριθμ. 30/19  απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «Ψήφιση ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2018»
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ
 1.  
Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για το έτος 2019
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1.    Βουλευτές Ν. Πιερίας
2.    Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2.    Γραφείο Δημάρχου
3.    Διευθύνσεις Δήμου (email)
4.    Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου