Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη επτά υποτροφιών από το Perrotis College


Αποτέλεσμα εικόνας για Προκήρυξη επτά υποτροφιών από το Perrotis College

Το Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του και μέσω της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από το Ίδρυμα Σαμούρκα, προκηρύσσει επτά πλήρεις υποτροφίες τριετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 για ενδιαφερόμενους Έλληνες σπουδαστές. Οι επτά υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών, καλύπτουν το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων ετησίως. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019.


 Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.     Να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 14 και πάνω στο Απολυτήριο Λυκείου
2.     Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C1).
3.     Να υπάρξει προσωπική ή τηλεφωνική γνωριμία-συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο με μέλος της αρμόδιας επιτροπής του Perrotis College.

4.     Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας.
5.     Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους οικονομική δυσχέρεια για την αντιμετώπιση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Β.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι υποτροφίες θα έχουν την ανωτέρω διάρκεια και ισχύ, αρκεί οι σπουδαστές να ολοκληρώνουν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου το κάθε έτος σπουδών, αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη διαγωγή και ακαδημαϊκές επιδόσεις που να δικαιολογούν τη διατήρηση της υποτροφίας. Οι υποτροφίες δεν μεταφέρονται σε άλλη σχολική χρονιά ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο.

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
       Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
       Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
       Συνοδευτική επιστολή
       Δύο συστατικές επιστολές
       Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
       Τέσσερις φωτογραφίες διαβατηρίου
       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ)
       Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων του υποψηφίου
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους εντός 15 ημερών.

Ε. ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τo Perrotis College μπορεί να διακόψει την υποτροφία :
1.     Σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκόμισε ή δήλωσε ο ωφελούμενος είναι ψευδή
2.     Σε περίπτωση που η πρόοδος του ωφελουμένου δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια.
3.     Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του.
4.     Σε περίπτωση διακοπής της οικονομικής ενίσχυσης από το Ίδρυμα Σαμούρκα λόγω σοβαρής επιδείνωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος, ιδίως λόγω οικονομικών συνθηκών ή απρόβλεπτων επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του ωφελούμενου έξι μήνες πριν τη διακοπή.

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα: 2310492854 και 2310492810.


Λίγα λόγια για το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τμήμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Προσφέρει προπτυχιακά (BSc) και μεταπτυχιακά (MSc) προγράμματα σπουδών πιστοποιημένα από το Cardiff Metropolitan University της Ουαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου