Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» προϋπολογισμού 8.889.452,40€ με ΦΠΑ στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2014-2020


Με την αρ. πρωτ.: 4696/02-07-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η πράξη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» προϋπολογισμού 8.889.452,40€ με ΦΠΑ στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2014-2020 (Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων).

Η παραπάνω πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα Υποέργα:

Τίτλος Υποέργου

Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) (€)
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη (€)

Μη επιλέξιμες λοιπές αξίες (€)

1
«Σύστημα διαχείρισης εγκαταστάσεων δικτύου άρδευσης και εξοικονόμησης ενέργειας Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»

5.640.862,92

5.640.862,92

0,00
2
«Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα, ισχύος Φ/Β σταθμού 499,72 KW( virtual  net metering-απομακρυσμένη αυτοπαραγωγή)»

719.200,00


719.200,00

0,00
3
«Κατασκευή κλειστού αγωγού μεταφοράς νερού άρδευσης στην περιοχή «Καβάκι» Αιγινίου.»

2.387.685,22


2.387.685,22

0,00
4
«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»

119.384,26


119.384,26

0,00
5
«Σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού 499,72 KW με το δίκτυο της ΔΕΗ.

22.320.00


22.320.00

0,00


ΣΥΝΟΛΟ

8.889.452,40

8.889.452,40

0,00


Ειδικότερα:
1ο υποέργο:
·       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 57 Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΕΑ), που είναι εγκατεστημένοι σε υφιστάμενες γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές του δικτύου άρδευσης και 24 Παροχομέτρων (ΠΑΡ) σε σημαντικά σημεία επί του αρδευτικού δικτύου (21 σε κλειστό αγωγό και 3 σε ανοιχτό κανάλι), για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου Δήμου Πύδνας Κολινδρού.
·       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των ηλεκτρονικών υδροστομίων σε μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων.
·       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εννέα (9) σταθμών μέτρησης και τηλεμετάδοσης αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από την συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας και κυρίως στον τομέα της άρδευσης για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.
·       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 929 ηλεκτρονικών υδροστομίων που θα καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υδροστομίων του δικτύου άρδευσης για την ακριβή μέτρηση κάθε υδροληψίας.
·       Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στη λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και στην τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας.
·       Επίδειξη των λειτουργιών του συστήματος στους εμπλεκόμενους αρδευτές, ώστε να κατανοήσουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υδροστομίων και τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει το πλήρες σύστημα στις γεωργικές ασχολίες τους και στην προσπάθεια μετάβασης στη γεωργία ακριβείας.
2ο υποέργο: Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα , ισχύος Φ/Β σταθμού 499,72KW (virtual net-metering-απομακρυσμένη αυτοπαραγωγή).
3ο υποέργο: Κατασκευή κλειστού δίδυμου αγωγού μεταφοράς νερού προς άρδευση στην περιοχή «Καβάκι Αιγινίου» μήκους 4.160m.
4ο υποέργο: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.
5ο υποέργο: Σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού 499,72 KW με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου μέσα από τον συνεχή αγώνα και την υποβολή προτάσεων σε όλες τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ αποδεικνύει έμπρακτα την ετοιμότητά της αλλά και την προτεραιότητά της σε προτάσεις με γνώμονα την βελτίωση των συνθηκών και του κόστους άρδευσης και την παράλληλη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των δημοτών.


Γραφείο Τύπου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου