Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε ειδική και σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

 

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020, στις 12.00 το μεσημέρι.  

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δ) της με αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ) και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 17ης/8-12-2020 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

 

Θέμα 2ο: Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία  ΔΑΡΔΑΝΟΣ.

Εισηγητής:           Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξ αιτίας καταστροφών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού.

Εισηγητής:           Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Θέμα 5ο: Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών από την εκδήλωση σεισμού, με την κωδική ονομασία ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Θέμα 6ο: Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.

Εισηγήτρια:         Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 8ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών  Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.    

Εισηγήτρια:         Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 9ο: Κατάρτιση αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια:         Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 10ο: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021. 

Εισηγήτρια :Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 11ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος του με ΚΑΕΚ 190690302011/0/0 ακινήτου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Εισηγήτρια:         Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 12ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2021.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Τομεάρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 13ο: Έγκριση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ετών 2021-2023.

Εισηγητής:           Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομιίας Π.Κ.Μ.

Θέμα 14ο: Έγκριση εκκαθάρισης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» της Π.Ε. Κιλκίς.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 15ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αύξηση  του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη  

τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

 

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020, στις 11.00 π.μ.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δ) της με αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 62857ΛΛ-0ΙΠ), ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και στ) της παραγράφου ε της περίπτωσης 1 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1.ε  του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ., Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου