Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Τσουχτερά πρόστιμα για αγρότες που δεν εντάχθηκαν στα βιβλία εσόδων – εξόδων πώς μετρούν οι επιδοτήσεις

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν. 2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Οι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν µε φόρο προστιθέµενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόµου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκµετάλλευσής τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3.

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισµό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, λαµβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν µόνο το έτος 2016.

Η ΠΟΛ. 1201/16 που εκδόθηκε µε διευκρινίσεις επί του θέµατος από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, επισηµαίνει ότι«…·Ως προς τον προσδιορισµό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραµονή στο ειδικό καθεστώς ή τη µετάταξη στο κανονικό καθεστώς, µε σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαµβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγµατοποιήθηκαν στο προηγούµενο φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαµβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες…».

Φέτος έχουν εκδοθεί και αποσταλεί πάρα πολλά σηµειώµατα – προσκλήσεις σε αγρότες, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς.

Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν πολλοί αγρότες οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά να µην ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς (να «βγάλουν» βιβλία δηλαδή), ευελπιστώντας ότι αυτό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.

 

Ράβασακι απο την ΑΑΕΔ για ένταξη στα βιβλία

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτή η άρνηση έγκειται στο ότι  η υποχρέωση δηµιουργήθηκε µε βάση το άθροισµα των εισπραχθεισών επιδοτήσεων. Π.χ., εισέπραξε κάποιος το 2018 επιδοτήσεις (βασική και πρασίνισµα) 3.000 ευρώ. Το ίδιο έτος εισέπραξε συνδεδεµένη που αφορά το έτος 2017 ύψους 4.000 ευρώ. Το σύνολο των εισπραχθέντων επιδοτήσεων εντός του έτους 2018 (7.000 ευρώ) ξεπερνά το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ. Ο αγρότης του παραδείγµατος έπρεπε την 01.01.19 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όµως δεν το έκανε. Φέτος λοιπόν, έλαβε ενηµέρωση από τη Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων ότι δεν έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς  όπως είχε υποχρέωση.

Πως µεταφράζεται αυτό στο παράδειγµα µας; Πρέπει:

α) Να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01.01.19

β) Να υποβάλλει 4 περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2019

γ) Να υποβάλλει 3 περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2020

γ) Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντα παραγωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατικό εκδοθέν από τον αγοραστή (τιµολόγιο αγοράς) και σε συνεννόηση µαζί του, να εκδώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση, είτε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να χρεώσει στον προµηθευτή του τον αναλογούντα ΦΠΑ.

 

Kοστίζουν πολύ οι λάθος ενέργειες

Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 800 ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι ψιλά χαρτόσηµα και προσαυξήσεις (κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευρώ).

Εάν δε, κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρεωστικά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Υπάρχουν και χειρότερα όµως. Εάν είχε εισπράξει ΦΠΑ µε τη διαδικασία του κατ’ αποκοπή συντελεστή (υποβολή αίτησης Φ6 µέσω συνεταιρισµού και είσπραξη ποσοστού 6% επί των πωληθέντων  προϊόντων), τότε πρέπει να επιστρέψει τα χρήµατα αυτά.

Ακόµη και αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε µεταβιβάσει τα δικαιώµατά του το Μάρτιο του 2019 κι έλαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01.01.19, να προχωρήσει στις όποιες αντικαταστάσεις τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργήσει πωλήσεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστοβόρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

https://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου