Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Ποιοι χάνουν το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης


Σε παγίδα μπορούν να μετατραπούν τα τεκμήρια για χιλιάδες φορολογουμένους, οι οποίοι ενδεχομένως να χάσουν την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης η οποία αναστέλλεται από τον Ιανουάριο του 2021. 

Αυτό θα συμβεί εφόσον στο φορολογικό έτος 2021 κάποιοι μισθωτοί φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και όχι με το πραγματικό τους εισόδημα. 

Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2020) είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων πιάνονται 1,9 εκατ. φορολογούμενοι εκ των οποίων οι μισθωτοί ανέρχονται σε 697.000, οι εισοδηματίες σε 395.000 και οι ασκούντες επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα σε 322.000. Προκειμένου λοιπόν να «παγώσει» η εισφορά αλληλεγγύης για τους δικαιούχους θα πρέπει να αποφύγουν τη φορολόγησή τους με βάση τα τεκμήρια ή να αναζητήσουν τρόπους κάλυψης αυτών (π.χ. ανάλωση κεφαλαίων προηγουμένων ετών). 

Οπως προαναφέρθηκε, από τον Ιανουάριο του 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1,2 εκατ. φορολογούμενοι, οι οποίοι θα διαπιστώσουν στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου ότι οι αποδοχές τους έχουν αυξηθεί. Η απαλλαγή από την εισφορά δεν ισχύει για όλους. Συγκεκριμένα, θα συνεχίσουν να πληρώνουν εισφορά οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα και οι συνταξιούχοι. Τα οφέλη για τους φορολογουμένους από το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης ξεκινούν από τα 22 ευρώ τον χρόνο για εισοδήματα 13.000 ευρώ και φθάνουν τα 2.076 ευρώ για εισοδήματα 50.000 ευρώ ετησίως.
Ειδικότερα, η εισφορά αλληλεγγύης αναστέλλεται:

• Στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβές που καταβάλλονται από την 1-1-2021 έως την 31-12-2021 σε κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ καθώς δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση.

• Στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τη συγκεκριμένη πηγή εισοδήματος θα ισχύσει από το τρέχον φορολογικό έτος, δηλαδή από το εισόδημα του 2020 που θα δηλωθεί με τις φορολογικές δηλώσεις του 2021.

• Στα ακίνητα. Η απαλλαγή των ενοικίων από την εισφορά αλληλεγγύης θα ισχύσει από τα φετινά εισοδήματα, δηλαδή θα φανεί στο εκκαθαριστικό της εφορίας του 2021.

• Στο εισόδημα από μερίσματα (στην έννοια των οποίων εμπίπτουν και τα προμερίσματα, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις κερδών) δεν επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης όταν η λήψη της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ελήφθη το φορολογικό έτος 2020. Χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) νομικών προσώπων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, κρίσιμος για την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020 είναι ο χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των μερισμάτων, και όχι ο χρόνος που προέκυψαν τα κέρδη για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, ή ο χρόνος καταβολής αυτών.

• Στις αμοιβές μελών Δ.Σ. δεν θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης. Συνεπώς, για τα εισοδήματα αυτά από τον Ιανουάριο του 2021 δεν θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ποιοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν:

• Οι συνταξιούχοι. Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργείται στις κάθε είδους συντάξεις από όποιον φορέα και αν καταβάλλονται. Διευκρινίζεται ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων είτε καταβάλλεται εφάπαξ είτε με τη μορφή περιοδικής παροχής, αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου δεν απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ούτε για το φορολογικό έτος 2020 ούτε για το φορολογικό έτος 2021.

• Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Διευκρινίζεται ότι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι μόνο όσοι απασχολούνται σε φορείς εκτός δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός γενικής κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου