Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.) στις 30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.  

Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (20η)

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

  1.  

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης με   έγκριση  εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» σε δημοτική  (αγροτική) οδό

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  1.  

Ανανέωση παραχώρησης χρήσης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς του καταργηθέντος ΟΕΚ.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  1.  

Λήψη απόφασης: α) εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου 2020-2023,β) Ομάδα συντονισμού και παρακολούθησης της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, γ) απευθείας ανάθεση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε εξωτερική εταιρία συμβούλων.

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

  1.  

Έγκριση αγοράς τεσσάρων νέων γραμμών VDSL στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU.

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής

  1.  

Αποδοχή υλοποίησης, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, έγκριση ομάδας έργου και καθορισμός του τρόπου υλοποίησης του έργου «Προσωρινή Μετεγκατάσταση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στη θέση ¨Πέλεκα¨ του Δήμου Κατερίνης

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

  1.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (αρ. μελ.: 42/2009)

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

  1.  

Χορήγηση 3ης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» συμβατικού τιμήματος 46.202,40 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016.

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

  1.  

Χορήγηση  2ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ αρ. μελ.: 99/2019

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

  1.  

Χορήγηση  2ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ αρ. μελ.: 100/2019.

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου