Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Προκήρυξη εξετάσεων στην ΕΛ.ΑΣ.Την προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων για την προαγωγή εξακοσίων ογδόντα (680) αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στον βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2012, ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για τον βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν
οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) (i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2012), ή
ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2012), ή
(iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ήτοι οι εντασσόμενοι πριν την 21/5/2011, ή
(iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με τον βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3 του ν.3686/2008)

β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2012). Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1-1-1968 και μεταγενέστερα
γ) Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής
δ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι 11/7/2012, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α'».
β) Τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απολυτηρίου λυκείου και στην περίπτωση κατόχου πτυχίου ότι θα το καταθέσει μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β'».
γ) Απλή δήλωση, για όσους επιθυμούν να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Γ΄».
δ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους.
ε) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφοριών – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα, τηλ.: 210-5281000 –Διοικητήριο Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για Θεσσαλονίκη τηλ.:2310 379371-73).

Ολόκληρη η προκήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου