Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Ενισχύσεις για γεωργικές εφαρμογές και παραγωγή καινοτόμων τροφίμων

Για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα προβλέπεται η ενίσχυση προτάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και την ανάπτυξη τροφίμων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεων (π.χ. λειτουργικά τρόφιμα).

Επιδοτήσεις ύψους έως και 600.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην υψηλή τεχνολογία, στην καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας προσφέρει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» που «τρέχει» η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα προβλέπεται η ενίσχυση προτάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και την ανάπτυξη τροφίμων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεων (π.χ. λειτουργικά τρόφιμα).
Ειδικά για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, προβλέπεται η ενίσχυση προτάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, την αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων καθώς και  την ανάπτυξη τροφίμων υψηλής υπεραξίας για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεων (π.χ. λειτουργικά τρόφιμα) ακόμα και η εξέλιξη και παραγωγή φυτικών καλλυντικών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ελληνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία και δραστηριοποιούνται στους θεματικούς τομείς της επόμενης παραγράφου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση, η μία από τις επιχειρήσεις ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως συντονιστής, αλλά καθεμία ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ.

Προϋπολογισμός και δράσεις

Το διαθέσιμο κονδύλι ανέρχεται στα 19,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει στις 400.000 ευρώ, όταν σ’ αυτό συμμετέχουν μία ή δύο επιχειρήσεις και στις 800.000 ευρώ, όταν συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 75%.
Οι κυριότεροι θεματικοί τομείς που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:1.       Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία Γεωργία ακριβείας. Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, εφαρμογές των Πράσινων Τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, αλιευτικού και ζωικού κεφαλαίου αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
2.       Τρόφιμα/Ποτά-Υγιεινή διατροφή-Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, καταναλωτική συμπεριφορά. Ανάπτυξη τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων προϊόντων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεων και κλινικές μελέτες που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά Εφαρμογές των Πράσινων Τεχνολογιών στη Βιομηχανία Τροφίμων.
3.       Ενέργεια-Ανάπτυξη. Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση-ψύξη, ηλεκτροπαραγωγή και γεωργία. Συνδυασμένα συστήματα. Αεριοποίηση βιογενών καυσίμων στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης. Αποθήκευση ενέργειας, ιδιαίτερα ΑΠΕ. Υβριδικές τεχνολογίες.
4.       Περιβάλλον. Ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και μεθόδων διαχείρισης/αξιοποίησης γεωργικών, βιομηχανικών και αστικών στερεών/υγρών αποβλήτων και αερίων του θερμοκηπίου, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ή/και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
5.       Χημικές διεργασίες. Ανάπτυξη νέων χημικών διεργασιών, «καθαρότερων» τεχνολογιών και διαδικασιών παραγωγής, με στόχο τη βιομηχανική παραγωγή με μηδενικά κατάλοιπα (στερεά, υγρά και αέρια), Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών ΑΠΥ και φυσικών προϊόντων (renewable resources)  για την παραγωγή νέων προϊόντων, Εφαρμογές νανοτεχνολογίας σε χημικά και άλλα προϊόντα για τη βελτίωση των επιδόσεών τους.
6.       Φαρμακευτικά/Καλλυντικά προϊόντα. Ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγιμότητας. Βελτιστοποίηση drug delivery devices, Εκμετάλλευση (εγχώριου ή μη) φυτικού πλούτου στην ανάπτυξη φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.
7.       Προηγμένα Υλικά Ανάπτυξη νέων/σύνθετων/έξυπνων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία, με βελτιωμένες ιδιότητες. Νανο-υλικά για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και με βελτιωμένες ιδιότητες (π.χ. επικαλύψεις, συγκολλητικά, πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) Νάνο/μικρο–ηλεκτρονική, αισθητήρες και τεχνολογίες ημιαγωγών.
8.       Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί – Δίκτυα «Πράσινης» Τεχνολογίας (Green Wireless). Τεχνολογίες ανάπτυξης ασύρματων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, εξυπηρετούμενων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, διαχείριση ενέργειας για χαμηλή κατανάλωση, διασύνδεση αντικειμένων, σύνθεση δεδομένων από ετερογενείς αισθητήρες. Ηλεκτρονικά παιχνίδια, με έμφαση στον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τους ρόλο. Έρευνα και Εφαρμογή συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Knowledge Management με τη χρήση Αυτοματισμών στη Βιομηχανία.


Η προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων εκπνέει στις 13 Ιουνίου. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/minedu/industrial/PABET/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου