Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Έργο για «Συντήρηση και βελτίωση του παρατηρητηρίου της Ν. Αγαθούπολης» θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα

Στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα προχώρησε με πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση του πέτρινου παρατηρητηρίου της Ν. Αγαθούπολης». Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα για παράταση παραχώρησης του παρατηρητηρίου Νέας Αγαθούπολης για είκοσι έτη από το Φορέα, που επίσης έγινε δεκτό.
Πρόκειται για έργο στο πλαίσιο της
προτεινόμενης προς ένταξη στο ΕΣΠΑ Πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών και Προστατευμένης Περιοχής του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα». Αφορά την πραγματοποίηση σειράς εργασιών
που θα βελτιώσουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα του πέτρινου παρατηρητηρίου. Για την ένταξη του έργου αυτού στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ήταν απαραίτητη η παραχώρηση της χρήσης του στο φορέα για είκοσι έτη.
Έτσι, έγινε δεκτό διότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από το φορέα χαρακτηρίζονται «προφανώς κοινωφελείς και προάγουν τα τοπικά συμφέροντα συμβάλλοντας στην ανάδειξη της περιοχής». η απόφαση, ύστερα από εισήγηση της αντιδημάρχου Ξανθίππης Βασιλειάδου. Άλλωστε, ήδη το Δ.Σ. είχε εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του παρατηρητηρίου στο φορέα μέχρι 31-12-2014.
Μέσω της παραχώρησης της χρήσης ο φορέας έχει αναπτύξει μια σειρά ωφέλιμων δραστηριοτήτων, όπως η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση , η ενημέρωση και η αναψυχή των πολιτών. Επίσης ο φορέας έχει αναλάβει την υποχρέωση συντήρησης των ξύλινων κουφωμάτων, συντήρησης - επιδιόρθωσης της στέγης και την καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα στο πλαίσιο της Προτεινόμενης προς ένταξη στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» Πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών και Προστατευμένης Περιοχής του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα» προγραμματίζει την υλοποίηση του Υποέργου «Συντήρηση και βελτίωση του πέτρινου παρατηρητηρίου Νέας Αγαθούπολης».
Προκειμένου να εναχθεί και να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο, προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 διότι ο Φορέας που είναι δικαιούχος, δε διαθέτει διαχειριστική επάρκεια και έτσι δε μπορεί να υλοποιήσει την πράξη, ενώ ο Δήμος μας μπορεί να
είναι ο φορέας υλοποίησης της πράξης αυτής επειδή διαθέτει διαχειριστική επάρκεια.
Η δημόσια δαπάνη για την πράξη αυτή ανέρχεται σε 50.000,00 €. Για την υλοποίηση του έργου έχει ήδη συνταχθεί η με αριθμό 16/2012 σχετική μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο προς έγκριση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση του πέτρινου
παρατηρητηρίου Νέας Αγαθούπολης» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο
Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως
δικαιούχος του Έργου έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και
λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3) Σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την
ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013.
4) Σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενου Υποέργου (αυτό
γίνεται μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο)
5) Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών και των
εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης πράξης.
6) Σύνταξη διακήρυξης για την ανάθεση
7) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
8) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
9) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
10) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμού του Έργου.
11) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
12) Παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική
τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και
μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Κ.Μ.).
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : έναν εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, δύο εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές τους.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκη 2007-2013», οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου