Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ; Ενημέρωση για την ανάρτηση δασικών χαρτών.

           φωτο :ΧΑΣΑΠΕΤΗΣ ΣΑΚΗΣ


              
       Πολιτιστικό Κέντρο Κολινδρού  27/1/2017

Η Ενημέρωση έγινε απο τους:
Δ/ντη Δασών Πιερίας κ. Μαυριδη Γεώργιο δασολόγο. 
Τμηματάρχη Δασικών Γραφησεων  Πέτρο Παπαπέτρου  Δρ Δασολόγο. 
Παπαγιαννη Αθανάσιο δασολόγο. 

Ανάρτηση δασικών χαρτών. 
Πέτρος ΠαπαπέτρουΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Νομοθετικό Πλαίσιο:

Ø Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289Α΄) “περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας” των παρ.1,2,3,4,5 του αρθ.3.
Ø Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) "Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.
Ø Ν.4280/14 (ΦΕΚ 159 Α΄) “ Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, γενικές διατάξεις του αρθ.3.
ØΝ. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) τροποποιητικός του ν. 3889/2010 με το Κεφ. Θ. "Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις"
Ø Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46/Α΄) ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1,2 και 5 του άρθ.3 του Ν.998/79.
Ø 34844/11-7-2016 Απόφαση ΥΠΕΝ & ΑΝ.ΥΠΕΝ. (ΦΕΚ 145/Α.Α.Π) κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης αρθ.23 παρ.4 Ν.3889/10.
Ø143792/1794/03.8.2016 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2750Β΄) "Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων."
Ø146776/2459/21.10.2016 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) "Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010"
Ø147797/2746/30.11.2016 ΚΥΑ  ΥΠ.ΟΙΚ. & Υ.Π.ΕΝ. " Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη".
Ø 151171/4/03.1.2017 Απόφαση ΑΝ.ΥΠΕΝ. (ΑΔΑ: 7ΦΜΣ4653Π8-Α2Ω) “περιοχές αρθ.23 παρ.2α΄και 2β΄ Ν.3889/10.
Ø 1616/12.01.2017 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: 6Ι54ΟΡ1Υ-4Σ2) “Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Π.Ε. Πιερίας».
Ø 178/13.01./2017 Απόφαση του Δ/ντη Δασών Πιερίας (ΑΔΑ: 73ΔΑΟΡ1Υ-ΝΑ5) Ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε. Πιερίας.


Α. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεωνκατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά λόγω παράλειψης να περιληφθεί στον δασικό χάρτη, ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού - στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση - οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Το έννομο συμφέρον, θεμελιώνεται µε την επίκληση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώµατος.
·         Εμπράγματο δικαίωμα, είναι η άμεση και εναντίον όλων εξουσία που έχει ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό σε πράγμα (π.χ. κυριότητα, πραγματική δουλεία, περιορισμένη προσωπική δουλεία, επικαρπία πράγματος, οίκηση) ή σε ξένο δικαίωμα (π.χ. επικαρπία δικαιώματος, υποθήκη σε επικαρπία ακινήτου) και έχει ως ουσιαστικό περιεχόμενο τον πορισμό του συνόλου ή μέρους των ωφελειών του πράγματος ή του δικαιώματος, ανάλογα με το είδος του εμπράγματος δικαιώματος.
Το δικαίωμα, αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα όπως είναι: τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κλπ., με τα οποία συστήνεται (ή προκειμένου για το δικαίωμα της κυριότητας αποκτάται πρωτοτύπως) ή μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα. 
Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, επικαλείται δικαίωμα κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, θα προσκομίζονται αποδεικτικά της χρησικτησίας έγγραφα, ως ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής, τα οποία  θα πρέπει να καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών. Επίσης, θα πρέπει να συνυποβάλλεται αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον προκύπτει από αυτό, η ταυτότητα του ακινήτου.
·                     Τα ενοχικά δικαιώματα, είναι απεριόριστα. Ενδεικτικά αναφέρονται,  η μίσθωση, η επίμορτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθωση και το προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου.
Για τη μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα, μακρότεροαπό εννέα έτη, απαιτείται η μίσθωση, να έχει καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που να έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.

Β. Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη
Προθεσμία:
Επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη του ν. Πιερίας που αναρτήθηκε την 13-01-2017, η αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, αρχίζει την 30-01-2017 ημέρα Δευτέρα και τελειώνει την 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη. Η προθεσμία αυτή επεκτείνεται για 20 ημέρες μόνο για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό και τελειώνει την 19-04-2017 ημέρα Τετάρτη.
Τρόποι ενημέρωσης για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη:
Οι πολίτες, μπορούν να δουν τον Δασικό Χάρτη και να ενημερωθούν για το περιεχόμενό του :
·         στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.:
·         στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ: http://www.ypeka.gr
·         στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης http://www.damt.gov.gr
·         Στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), το οποίο έχει συσταθεί και βρίσκεται στο ισόγειο (γραφεία 4 & 5) της Δ/νσης Δασών Πιερίας, στη δ/νση Ηπείρου 10 – Κατερίνη.
Υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα (http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx)με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
·      Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδό της.
·      Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (5) του ανωτέρω Νομοθετικού Πλαισίου.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

– Πως επιβεβαιώνεται ότι η υποβολή των αντιρρήσεων έχει γίνει με επιτυχία;
Για να θεωρείται μια αντίρρηση ως επιτυχής θα πρέπει να:
1.     Έχει καταβληθεί το Ειδικό Τέλος άσκησης αντιρρήσεων.
2.     Έχει εκτυπωθεί το Αποδεικτικό Υποβολής αντιρρήσεων.
3.     Έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά. Τα έγγραφα αυτά είναι :
·         υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του.
·         τα έγγραφα για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος.
·         οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του.
·         φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους.
·         στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

– Μπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς;
Με τις αντιρρήσεις, προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση, τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης, όσο και του χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη εκτάσεων.

– Μπορεί να υποβληθεί μία αντίρρηση για εκτάσεις οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους;
Κάθε αντίρρηση, υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.

– Μπορεί να εντοπίσει κανείς χωρίς την βοήθεια ειδικού το ακίνητο στον Δασικό Χάρτη;
Εάν κατέχει κάποιες γνώσεις από ανάγνωση χαρτών, ναι. Διαφορετικά θα πρέπει να απευθυνθεί σε τεχνικό σύμβουλο (δασολόγο ή λοιπούς επιστήμονες με γνώση του αντικειμένου).
Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων, ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δενμπορεί να τις υποβάλλει μόνος του, θα πρέπει να συνεργαστεί με Τεχνικό Σύμβουλο (Δασολόγο, ή λοιπούς επιστήμονες με γνώση του αντικειμένου) για την αποτύπωση των συντεταγμένων των ορίων της έκτασης που τον ενδιαφέρει.

– Πως υπολογίζεται το εμβαδόν της αντίρρησης;
Ο υπολογισμός του εμβαδού των εκτάσεων, των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας, πραγματοποιείται αυτόματα από τη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να εισαχθούν στην ηλεκτρονική φόρμα αντιρρήσεων είτε τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου είτε αρχείο DXF (κλειστή πολυγωνική δομή).

Καθορισμός ειδικού τέλους αντιρρήσεων
Το ύψος του ειδικού τέλους, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση, είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και καθορίζεται ως εξής:
Εμβαδόν έκτασης
Ποσό (€)
έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995
20
έως και 1.000τ.μ.
45€
από 1.000τ.μ. έως και 5.000τ.μ.
135€
από 5.000τ.μ. έως και 20.000τ.μ.
450€
από 20.000τ.μ. έως και 100.000τ.μ.
900€
από 100.000τ.μ. έως και 300.000τ.μ.
1.800€
άνω των 300.000τ.μ.
3.600€
Μετά την καταβολή και του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόμενο, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή, οπότε η αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και είναι πλέον δυνατή η χορήγηση/εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής της.

Γ. Ειδικές Περιπτώσεις Ατελών Αντιρρήσεων
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ.2 περίπτωση α΄ του αρθ.23 του ν.3889/10, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.3β του άρθρου 31 του ν.4280/14, όπως ισχύει.
β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.
γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικισμού.
δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους χάρτες.
ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.998/1979 (άρθρο 28 παρ.18.α ν.2664/1998 όπως ισχύει). 
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β΄ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή αντίρρησης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημειώνεται ότι, δεν είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης που θα αφορά, ταυτόχρονα, σε έκταση που εξαιρείται της καταβολής τέλους και σε έκταση για την οποία οφείλεται τέλος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθούν δύο ξεχωριστές αντιρρήσεις.
Όλη η διαδικασία προσκόμισης βεβαίωσης και υποβολής αντίρρησης θα πρέπει να έχει περαιωθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΑΔΧ

Ο ενδιαφερόμενος, αφού ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες, θα πρέπει εντός της συνολικής προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό, ήτοι μέχρι την 19ηΑπριλίου, να υποβάλει στο ΣΥΑΔΧ (αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς), τα παρακάτω έγγραφα σε έντυπη μορφή:
·         υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του (όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής αφού η αντίρρηση λάβει αριθμό πρωτοκόλλου).
·         τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος.
·         οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.ά.).
·         φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους
·         αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων (εκτυπώνεται με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής).
Στον φάκελο αποστολής να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η αντίρρηση από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο.

Σε όλη την περίοδο ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά στο ΣΥΑΔΧ, εφόσον οι αντιρρήσεις έχουν γίνεται παραδεκτές στην κεντρική βάση, τις παρακάτω αιτήσεις:
·         διόρθωσης –μεταβολής των στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών συντεταγμένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγμένων, θα πρέπει να γίνει ανάκληση της αντίρρησης και υποβολή νέας.
·         υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
·         γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.

Ε. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα ανάκλησης των αντιρρήσεών του. Για την ανάκληση των αντιρρήσεων, απαιτείται αίτηση ανάκλησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Η αίτηση, υποβάλλεται από τον ίδιο που υπέβαλε την αντίρρηση ή – κατόπιν συμβολαιογραφικής εντολής, πληρεξουσιότητας - από πληρεξούσιό του.
Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα η αίτηση ανάκλησης, ο αιτών, δύναται να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Προς τούτο, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο ΣΥΑΔΧ, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του υπεύθυνου λειτουργίας.
Η ανωτέρω απόφαση θα εκδίδεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και θα αφορά στο σύνολο των εγκεκριμένων αιτημάτων επιστροφής τέλους. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου