Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023


Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 202στις 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), υβριδικά (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 16ης /28-8-2023 και 17ης/7-9-2023 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Γ΄τρίμηνο 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.


ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δωρεάς διακοσίων (200) στρωμάτων ύπνου για την κάλυψη αναγκών που δημιουργήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.


ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (PILLARS) ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «0000400» ΤΗΣ ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚΜ ΜΕ ΣΔΙΤ”»».

Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο» της Π.Ε. Πέλλας, έως 2-3-2024 με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16. (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016).

Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.


ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 που αφορούν την αρίθμ.422793(1511)/14-06-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010753403) διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.


ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύστασης επιτροπής διαχείρισης προγράμματος LEADER για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ του Π.Α.Λ.Υ.Θ. 2021-2027 και ορισμός εκπροσώπου από την Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.


ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αρ. 76/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. –Π.Ε. Πιερίας στη γνωμοδοτική επιτροπή ναυαγίων για το έτος 2023» ως προς τον ορισμό των μελών της επιτροπής.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.


ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τροποποίησης τμημάτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ν. Χαλκιδικής μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης για τα σχολικά έτη 2022-2025 και τα οποία ανατέθηκαν στους οριστικούς μειοδότες του υπ’ αρ. 239424(675)/5-4-2022 ανοιχτού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών κατόπιν της 849/5-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΓ7ΛΛ-ΞΩΛ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.


ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση για την παράταση της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του φορέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) –ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) στο πλαίσιο της σύμβασης (22SYMV011793872 2022-12-13) παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα-εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση ενεργειών των πακέτων εργασίας 3, 4 και 5 της του έργου: ¨eFIDAR-Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» - Early FIre Detection And Ranging for disaster prevention and management¨ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.

Εισηγητής: Σωτήριος Μπάτος, Τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ.Μ.


ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση για την παράταση της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «Draxis A.E., Δράξις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης (ΑΔΑΜ 22SYMV010884449 2022-07-07) για το έργο “Παροχή υπηρεσιών ¨Διαχείρισης και Συντονισμού – Πακέτο Εργασίας 1 για τις ανάγκες του έργου: ¨eFIDAR-Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» - Early FIre Detection And Ranging for disaster prevention and management¨ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.

Εισηγητής: Σωτήριος Μπάτος, Τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ.Μ.


ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση για την παράταση της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στα πλαίσια της σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV012064184) για το έργο “Προμήθεια ολοκληρωμένου αυτόνομου Συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών για το περιαστικό δάσος των Σερρών” για τις ανάγκες του έργου: ¨eFIDAR-Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» - Early FIre Detection And Ranging for disaster prevention and management¨ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.

Εισηγητής: Σωτήριος Μπάτος, Τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου