Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 

 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.) στις 29Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  

Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου μας για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2022 υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

2.  

Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2022

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

3.  

Απευθείας εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης) 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

4.  

Χορήγηση Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της ΔΕ Κατερίνης»  ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 75/2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

5.  

Χορήγηση 5ης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» συμβατικού τιμήματος 46.202,40 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6.  

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών  οχετών στο αγρόκτημα της Κοινότητας Καλλιθέας» ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  134/2020 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

7.  

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση προσώπου που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Κατερίνης στην υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης (επί της με αρ.πρωτ.39518/10-12-2021 αιτήσεως)

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

8.  

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση προσώπου που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Κατερίνης στην υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης (επί της με αρ.πρωτ.40344/16-12-2021 αιτήσεως)

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

9.  

Έγκριση περί μη μεταβολής της διοικητικής διαίρεσης του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

10.  

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

11.  

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια 

Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

12.  

Κατανομή ποσού 73.380,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης έτους 2021 (Συμπληρωματική κατανομή)

Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

13.  

Λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα έτους 2017

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλλων

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου