Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Μέχρι το τέλος Ιουλίου υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές εσόδων από αγρότες

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο www1.gsis.gr/myf/web/pages/.                                                                                                         
Παράταση έως το τέλος Ιουλίου έδωσε η Γενική Γραμματεία Εσόδων για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου του 2014. Η προηγούμενη προθεσμία, υπενθυμίζεται, έληγε στις 2 Ιουνίου.
Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο www1.gsis.gr/myf/web/pages/.
Στους υπόχρεους υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων συγκαταλέγονται και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αλλά oι τελευταίοι μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους.

Η παράταση που χορηγήθηκε με σχετική απόφαση του ΓΓ Εσόδων, Χ. Θεοχάρη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αφορά και τις συγκεντρωτικές προμηθευτών (εξόδων) επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Ωστόσο, για τους αγρότες -και λοιπούς φορολογούμενους χωρίς υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων)- δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ημερομηνία αφού η συγκεντρωτική εξόδων θα υποβληθεί μια φορά σε ετήσια βάση έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι 100 ευρώ, δεδομένου ότι πρόκειται για δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.
Επίσης, η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/myf/web/pages/. Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συγκεντρωτικές καταστάσεις συμπληρώνονται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, από το πρώτο ευρώ.
Αναλυτικά, η απόφαση Θεοχάρη  έχει ως εξής:
«ΘEMA: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄).
3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, καθώς και την περαιτέρω εξειδίκευση των συναλλαγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.
4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων ΕσόδωνΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ως ακολούθως:
1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 η φράση «για το ημερολογιακό έτος 2014,», καταργείται.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θεοχάρης Θεοχάρης»

Εξάλλου, με άλλη απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου