Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Π.Ε. Πιερίας : Δήλωση Κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2022-2023


 


Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της ΥπουργικήςΑπόφασης με Αριθμό 140/106513/2021 (ΦΕΚ 1560 Β/17-4-2021): Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και σύμφωνα με αυτήν, η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους, με σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω διαχειριστικής εφαρμογής που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Στους ενεργούς μελισσοκόμους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, μέχρι την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4691/2020 και την έκδοση της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.

Η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ. Σε περίπτωση που ο μελισσοκόμος επιθυμεί να δηλώσει ταυτόχρονα μεταβολή του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών του, αυτό γίνεται άπαξ σε μία αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα 5.

Αν η μεταβολή στον αριθμό κατεχόμενων κυψελών οφείλεται σε πολλαπλασιασμό με μελισσοκομικούς χειρισμούς, ο ενεργός μελισσοκόμος υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή, για την ενημέρωση του Μητρώου ετήσια αύξηση μέχρι 50% επί του αριθμού
των κατεχομένων κυψελών. Μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης και μέχρι 100% επί του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών, οφειλόμενο σε μελισσοκομικούς χειρισμούς
γίνεται αποδεκτό μόνο κατόπιν τεκμηρίωσης από τον ενδιαφερόμενο και αιτιολογημένης αποδοχής του από την αρμόδια ΔΑΟΚ.

Αν η αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών οφείλεται σε πολλαπλασιασμό αυτών με μελισσοκομικούς χειρισμούς ή/και με αγορά παραφυάδων, διενεργείταιυποχρεωτικός επιτόπιος έλεγχος , εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σήμανσης. Εάν η αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών οφείλεται σε ιδία παραγωγή παραφυάδων ή σε αγορά παραφυάδων από άλλον ενεργό μελισσοκόμο, η αρμόδια ΔΑΟΚ μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από τη σχετική δήλωση του μελισσοκόμου, διενεργεί επιτόπιο έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστεστο γραφείο (5), στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, τηλέφωνο (2351351256), στο τηλέφωνο του Προέδρου του Μελισσοκομικού συλλόγου κ. ΤσερτικίδηΝικόλαου  6944531936 και στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – υπεύθυνοι υπάλληλοι κ. Βαρτάνη Σοφία και Πουτούρης Δρακόντης τηλ.(2310471110).

 

Ο εισηγητής

 

 

 

 

Συμεωνίδης Κ.

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου